Terma dan Syarat Umum Hotel

Butiran Penting

Semua tetamu (kecuali orang yang dikecualikan) dikehendaki oleh undang-undang untuk menggunakan aplikasi 'LeaveHomeSafe' dan memenuhi keperluan 'Vaccine Pass' semasa memasuki premis tertentu termasuk Taman Tema dan restoran untuk menjamu selera. Senarai restoran

Terma dan Syarat Umum Hotel

Terma dan syarat dalam dokumen ini terpakai untuk semua tempahan untuk bermalam di bilik ('bilik') di mana-mana hotel bertemakan Disney yang terletak berdekatan dengan Taman Hong Kong Disneyland (setiap 'Hotel').

 1. Bilik dan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan had jumlah, jenis, dan ciri lain dari bilik yang diperuntukkan untuk mana-mana promosi, tawaran, atau potongan harga (secara kolektif, 'Had Manfaat'). Tetamu mengiktiraf bahawa Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan atau mengubah ketersediaan bilik, apa-apa promosi, tawaran atau diskaun, dan/atau Had Manfaat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 2. Bilik dan tempahan hanya untuk kegunaan peribadi Tetamu dan tidak boleh dijual semula, atau digunakan untuk kumpulan pelancongan, peristiwa korporat, pemasaran, promosi atau tujuan perniagaan lain.
 3. Kecuali diberikaan sebaliknya dalam terma dan syarat yang berlaku untuk tempahan yang dimaksudkan, promosi, tawaran, atau diskaun tidak dapat digunakan bersama dengan promosi, tawaran, atau potongan lain.
 4. Setiap Tetamu boleh menempah hingga 3 rumah setiap malam di seluruh Hotel (termasuk bilik yang ditempah dengan kadar harga bilik yang diguna pakai atau tawaran Hotel lain).
 5. HKITP berhak untuk mengubah suai dasar pembatalan dan pindaan berkenaan dengan mana-mana tempahan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Kecuali diberikan sebaliknya dalam terma dan syarat ini atau terma dan syarat yang terpakai untuk bilik yang berkenaan, tempahan tidak boleh dipindah milik, tidak dapat dikembalikan wang, dan tidak dapat ditukar dengan wang tunai, kredit, atau item lain.
 7. Penggunaan produk, perkhidmatan, kemudahan, atau kemudahan yang ditawarkan di Hotel (termasuk tanpa batasan, tempat letak kereta Hotel) tertakluk pada ketersediaan dan caj yang dikenakan, yang boleh diubah oleh HKITP pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. Untuk caj yang dikenakan dan maklumat lain, sila rujuk laman web Hong Kong Disneyland di www.hongkongdisneyland.com
 8. Tempahan dibuat sesuai dengan undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China ('HKSAR') sahaja. Tempahan hanya boleh digunakan di HKSAR secara peribadi oleh Tetamu sesuai dengan terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat pernyataan bahawa pembuatan dan penggunaan penempahan sesuai atau tersedia di lokasi lain dan tempahan tersebut tidak sah di mana-mana bidang kuasa yang tempahan tersebut dilarang atau diterhadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk membuat tempahan melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana peraturan tersebut terpakai.
 9. Kemasukan ke Hotel dan penggunaan kemudahan di sana tertakluk pada Aturan dan Peraturan Hotel, yang dipaparkan di premis Hotel. Aturan dan Peraturan Hotel dinyatakan dalam laman web di http://www.hongkongdisneyland.com('Laman Web'). HKITP berhak untuk mengubah suai Aturan dan Peraturan Taman dan Aturan dan Peraturan Hotel pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa.
 10. Terma dan syarat tertakluk pada tafsiran HKITP yang muktamad dan menyeluruh.
 11. Tetamu mestilah berumur 18 tahun dan ke atas untuk membuat tempahan melalui Laman Web. Tetamu yang membuat sebarang tempahan di Laman Web ('Tempahan laman web') mesti memasukkan maklumat yang diminta, termasuk nama Tetamu dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh HKITP.
 12. Tetamu menjelaskan dan menjamin bahawa maklumat pembayaran yang diberikan untuk tempahan Laman Web adalah benar dan tepat. Tetamu selanjutnya menjelaskan dan menjamin bahawa mereka diberi kuasa untuk menggunakan kaedah pembayaran yang digunakan dalam tempahan Laman Web.
 13. Jumlah yang dikenakan caj sehubungan dengan tempahan Laman Web mungkin dikenakan kadar pertukaran, bayaran perkhidmatan dan/atau caj pentadbiran lain seperti yang ditentukan dan dikenakan oleh pembekal perkhidmatan pembayaran dari semasa ke semasa.
 14. Tetamu mestilah pemegang kad kredit yang sah yang digunakan dalam tempahan Laman Web. Para tetamu tidak boleh menggunakan kad maya untuk tempahan Laman Web.
 15. Sekiranya berlaku perselisihan, HKITP berhak untuk membuat penilaian terakhir tentang perselisihan tersebut dan sebaliknya tentang mana-mana penempahan.
 16. HKITP mempunyai hak untuk meminda atau menambah terma dan syarat yang terpakai pada manfaat atau untuk menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa manfaat pada bila-bila masa tanpa apa-apa notis terlebih dahulu.
 17. Jika terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain bagi terma dan syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 18. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang HKSAR.
 19. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan orang yang membuat tempahan dengan HKITP di lokasi penjualan yang ditetapkan (termasuk laman web). Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini seharusnya tidak mempunyai apa-apa hak di bawak Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.