• Hong Kong Disneyland Park is officially reopened with health & safety measures. All guests entering the park are required to undergo temperature screening, wear face masks & scan the “LeaveHomeSafe” QR code or register contact details as required by the regulations. Details
 • During the initial reopening stage, the park will close on Tuesday & Thursday (except public holidays & designated days) until further notice.
 • Reservation with name & contact number is required for Park visits. Magic Access Platinum members may reserve beginning 9 days prior to arrival, while Gold & Silver members may reserve beginning 8 days prior to arrival. Other guests may reserve beginning 7 days prior to arrival.
  >> Reserve Now or Check Your Reservation <<.
 • Social distancing measures have been implemented. Character experiences have been adjusted. Details
 • Special arrangement for unused park tickets, date-specific products, hotel bookings & Magic Access memberships. Details
Hong Kong Disneyland Park Reopening and Important Information - 16 Jun 2021
 • Hong Kong Disneyland Park is officially reopened with health & safety measures. All guests entering the park are required to undergo temperature screening, wear face masks & scan the “LeaveHomeSafe” QR code or register contact details as required by the regulations. Details
 • During the initial reopening stage, the park will close on Tuesday & Thursday (except public holidays & designated days) until further notice.
 • Reservation with name & contact number is required for Park visits. Magic Access Platinum members may reserve beginning 9 days prior to arrival, while Gold & Silver members may reserve beginning 8 days prior to arrival. Other guests may reserve beginning 7 days prior to arrival.
  >> Reserve Now or Check Your Reservation <<.
 • Social distancing measures have been implemented. Character experiences have been adjusted. Details
 • Special arrangement for unused park tickets, date-specific products, hotel bookings & Magic Access memberships. Details

Hotel Terma dan Syarat Am

 1. Tawaran ini tertakluk pada ketersediaan dan had bilangan, jenis dan ciri lain manfaat yang diperuntukkan untuk tawaran ini (secara kolektif, “Had Manfaat”). Tetamu mengiktiraf bahawa Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan atau mengubah ketersediaan tawaran dan Had Manfaat pada bila-bila masa tanpa notis terdahulu.
 2. Tawaran ini adalah untuk kegunaan peribadi Tetamu sahaja dan tidak boleh dijual semula atau digunakan untuk kumpulan lawatan, acara korporat, pemasaran, tujuan promosi atau perniagaan lain.
 3. Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama dengan promosi dan diskaun lain.
 4. Setiap Tetamu boleh menempah sehingga jumlah 3 bilik bagi setiap malam pada mana-mana hotel bertema Disney yang terletak bersebelahan dengan Taman Tema (setiapnya, “Hotel”) (termasuk bilik yang ditempat dengan kadar bilik sedia ada atau tawaran Hotel lain).
 5. HKITP berhak untuk mengubah suai dasar pembatalan dan pindaan berkenaan dengan tempahan bilik Hotel dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 6. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam terma dan syarat ini atau terma dan syarat yang terpakai bagi produk berkenaan, tawaran ini tidak boleh dipindah milik, tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukar dengan wang tunai, kredit atau barang-barang lain.
 7. Tawaran ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Tawaran ini hanya boleh ditebus di HKSAR secara perseorangan oleh Tetamu menurut terma dan syarat ini. HKITP tidak memberikan perwakilan bahawa penyertaan dalam tawaran ini adalah wajar atau tersedia di lokasi lain dan tawaran ini dibatalkan di mana-mana bidang kuasa yang penyertaan dalam tawaran tersebut adalah dilarang atau disekat oleh undang-undang. Orang yang memilih untuk menyertai tawaran ini berbuat demikian mengikut inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk pematuhan dengan undang-undang tempatan, jika dan setakat ia terpakai.
 8. Kemasukan ke Hotel dan penggunaan kemudahan di sana akan tertakluk pada Peraturan dan Undang-undang Hotel, yang dipaparkan pada premis Hotel. Peraturan dan Undang-undang Hotel ditetapkan dalam laman web di http://www.hongkongdisneyland.com (‘Laman web”). HKITP memelihara hak untuk mengubah suai Peraturan Taman Tema dan Peraturan dan Undang-undang Hotel pada bila-bila masa dan dari masa ke masa.
 9. Terma dan syarat ini adalah tertakluk pada tafsiran HKITP yang akan menjadi muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 10. Tetamu mestilah berumur 18 tahun atau ke atas untuk membuat tempahan melalui Laman Web. Tetamu yang membuat apa-apa pembelian Laman Web mesti memasukkan maklumat yang diminta, termasuk nama Tetamu dan bentuk data peribadi lain seperti yang diperlukan oleh HKITP.
 11. Tetamu mewakilkan dan menjamin bahawa maklumat pembayaran yang diberikan untuk pembelian Laman Web adalah betul dan tepat. Tetamu selanjutnya mewakilkan dan menjamin bahawa mereka diberi kuasa untuk menggunakan kaedah pembayaran yang digunakan dalam pembelian Laman Web.
 12. Jumlah yang dikenakan caj berhubung dengan pembelian Laman Web mungkin tertakluk pada kadar pertukaran, yuran perkhidmatan dan/atau caj pentadbiran lain seperti yang ditentukan dan dikenakan caj oleh penyedia perkhidmatan pembayaran dari masa ke masa.
 13. Tetamu mesti merupakan pemegang kad kredit yang sah yang digunakan dalam pembelian Laman Web.
 14. Sekiranya berlaku pertikaian, HKITP memelihara hak untuk membuat keputusan akhir terhadap pertikaian dan dengan cara lain, berhubung dengan tawaran ini.
 15. HKITP memelihara hak untuk meminda atau menambah terma dan syarat yang terpakai pada manfaat atau untuk menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa manfaat pada bila-bila masa tanpa apa-apa notis terdahulu.
 16. Sekiranya berlaku apa-apa konflik atau ketakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain dalam Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan mengatasi semua.
 17. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang HKSAR.
 18. Terma dan Syarat membentuk perjanjian antara HKITP dengan orang yang membuat pembelian dengan HKITP di lokasi jualan yang ditetapkan (termasuk Laman Web). Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.