Hotel Terma dan Syarat Am

 1. Tawaran tertakluk kepada ketersediaan dan had pada bilangan, jenis dan ciri-ciri lain faedah yang dikhususkan bagi tawaran ini (secara kolektif, “Had Faedah”). Tetamu mengakui bahawa Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan atau mengubah ketersediaan Tawaran dan Had Faedah pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 2. Tawaran ini hanyalah untuk kegunaan peribadi Tetamu sahaja dan tidak boleh dijual semula untuk kumpulan pelancongan, acara korporat, pemasaran, promosi atau tujuan perniagaan yang lain.
 3. Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama dengan promosi atau diskaun lain.
 4. Setiap Tetamu boleh menempah sehingga 3 bilik bagi setiap malam di hotel-hotel bertemakan Disney yang terletak bersebelahan dengan Taman Tema (masing-masing, “Hotel”) (termasuk bilik yang ditempah dengan harga bilik yang tersedia atau tawaran lain Hotel).
 5. Tawaran ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau barangan lain.
 6. Tawaran ini dibuat selaras dengan undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China ('HKSAR') sahaja. HKITP tidak membuat sebarang perwakilan bahawa penyertaan dalam Tawaran ini adalah sesuai atau tersedia di lokasi lain dan Tawaran ini adalah sah dalam mana-mana bidang kuasa di mana penyertaan dalam apa-apa tawaran yang dilarang atau disekat oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk mengambil bahagian dalam Tawaran ini berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat yang boleh terpakai.
 7. Kemasukan ke Hotel dan penggunaan kemudahan di situ hendaklah tertakluk pada Peraturan dan Aturan Hotel, yang dipamerkan di dalam premis Hotel. Peraturan dan Aturan Hotel dinyatakan dalam laman web di www.hongkongdisneyland.com. HKITP memelihara hak untuk mengubah suai Peraturan dan Aturan Taman tema dan Peraturan dan Aturan Hotel pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa.
 8. Terma dan syarat ini adalah tertakluk kepada tafsiran HKITP yang muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 9. Jika berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penilaian akhir mengenai pertikaian itu dan selainnya berkenaan dengan Tawaran ini.
 10. HKITP berhak untuk meminda atau menambah terma dan syarat yang dikenakan ke atas Faedah atau untuk menamatkan atau menggantung sebarang faedah pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 11. Dalam kes sebarang konflik atau tidak konsisten di antara versi Inggeris dan versi Bahasa Malaysia berkaitan dengan Terma dan Syarat ini, versi Inggeris akan digunakan.
 12. Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang yang HKSAR.
 13. Terma dan Syarat ini membentuk satu perjanjian di antara HKITP dan orang yang membuat pembelian dengan HKITP di lokasi jualan yang ditetapkan (termasuk laman web). Seseorang yang bukan parti kepada perjanjian ini tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623, Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma dalam perjanjian ini.