Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” Disney

Lihat semua Tawaran Istimewa

Tawaran Masa Terhad untuk Pas Kemasukan Tarikan 'Keutamaan Khas' dan 'Keutamaan Khas+' Disney - Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia sewaktu tempoh dari 6 Disember 2021 hingga 31 Januari 2022.
 2. Sewaktu tempoh tawaran, Tetamu boleh membeli Pas Kemasukan Tarikan 'Keutamaan Khas' dan 'Keutamaan Khas+' Disney dengan harga diskaun pada laman web ('Laman Web) yang ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') dan di lokasi yang ditetapkan di Hong Kong Disneyland Resort ('Resort') yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari masa ke masa.
 3. Semasa melengkapkan pembelian dalam talian, Tetamu perlu memilih jenis Pas dan memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh HKITP. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Pas pada Laman Web.
 4. Tetamu tidak boleh membatalkan atau membetulkan jenis, tarikh sah laku dan butiran lain Pas selepas pembelian.
 5. Pas tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”). Untuk menggunakan Pas, Tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh sah laku Pas.
 6. Pas yang dibeli secara dalam talian hanya sah untuk penggunaan pada tarikh yang dicetak pada e-mel pengesahan. Pas yang dibeli di Resort hanya sah untuk penggunaan pada tarikh pembelian. Pas yang tidak digunakan pada tarikh sah laku akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 7. Pas akan dikeluarkan dan disimpan dalam media Pas yang berikut: (i) untuk Pas yang dibeli secara dalam talian dalam e-mel pengesahan yang dikeluarkan kepada Tetamu, (ii) untuk Pas yang dibeli di Resort dalam tiket kemasukan Tetamu ke dalam Taman Tema.
 8. Pemegang Pas seharusnya mengemukakan media Pas yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang dipilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 9. Pas mesti digunakan oleh individu yang sama pada tarikh sah laku yang ditetapkan. HKITP mungkin memerlukan Tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadinya atau memberikan maklumat lain sedemikian yang HKITP mungkin memerlukan untuk tujuan pengesahan
 10. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan yang dipilih semasa waktu operasi.
 11. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh sah laku Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.
 12. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi syarat masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh bermain.
 13. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, bukan untuk dijual dan tertakluk pada ketersediaan.
 14. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga dan sah laku Pas; (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas; (iv) mengubah lokasi jualan Pas; (v) mengubah, menjadualkan semula, menutup, menggantung atau menamatkan apa-apa tarikan yang Pas mungkin digunakan dalam setiap kes pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan.
 15. Pas dan e-Baucar (ditakrifkan dalam perenggan 16 di bawah) dikeluarkan dengan tertakluk pada Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih Taman Tema dan Perhubungan Tetamu serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya tanpa notis awal atau lanjut.
Terma dan Syarat yang terpakai untuk e-Baucar Barang Niaga
 1. E-Baucar barang niaga dengan nilai muka HK$50 ('e-Baucar') akan dikeluarkan bersama dengan Pas yang dibeli di Laman Web satu hari sebelum tarikh sah laku Pas. E-Baucar boleh digunakan di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema ('Kedai') semasa waktu operasi Kedai.  E-Baucar akan dikeluarkan dan disimpan dalam e-mel pengesahan yang dikeluarkan untuk Pas kepada Tetamu.
 2. Media Pas yang dikaitkan dengan e-Baucar mesti ditunjukkan pada waktu pembayaran. Hanya satu (1) e-Baucar boleh digunakan dalam satu transaksi.
 3. e-Baucar tidak sah untuk pembelian foto, perkhidmatan fotografi, barang kemas Chow Tai Fook, cermin mata ZOFF, barangan jenama bersama (cth. item H2O+®, LEGO®, FUJIFILM dan Starbucks®, jam tangan Disney oleh Citizen), item bukan Disney/ kemudahan (cth. ubat), produk media (CD, DVD Video), barang niaga yang dijual dalam talian (termasuk pada Laman Web) dan item terpilih lain yang akan ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
 4. E-Baucar hanya boleh digunakan pada tarikh sah laku Pas sahaja. E-Baucar yang tidak digunakan pada tarikh sah laku Pas akan dibatalkan tanpa pampasan.
 5. E-Baucar ini sah untuk kegunaan satu kali sahaja.
 6. E-Baucar ini tidak boleh dipindahkan, dibayar balik, ditukar, ditebus secara keseluruhan atau sebahagian untuk wang tunai atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
 7. HKITP berhak untuk menentukan harga barang niaga dan waktu operasi Kedai mengikut budi bicara dan mutlaknya.
 8. Jika berlaku bayar balik item barang niaga, nilai e-Baucar tidak akan dibayar balik dan dilupuskan. Hadiah yang ditebus, jika berkenaan, perlu dipulangkan kepada HKITP.  Pertukaran item barang niaga tertakluk kepada pembayaran apa-apa perbezaan harga. 
Terma dan Syarat Umum yang terpakai untuk Pas dan e-Baucar
 1. Pas, media Pas atau e-Baucar yang tidak lengkap, rosak atau diubah tidak akan diterima. Pas, media Pas atau e-Baucar yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 2. Pas, media Pas atau e-Baucar pendua tidak akan diterima. Pas atau e-Baucar tidak sah jika diubah suai. HKITP tidak bertanggungjawab atas (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk mana-mana Pas, media Pas atau e-Baucar. Rekod HKITP yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan Pas, media Pas atau e-Baucar adalah muktamad dan menyeluruh.
 3. HKITP berhak untuk menolak atau menerima Pas, media Pas atau e-Baucar atau membenarkan kemasukan keutamaan ke mana-mana tarikan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut pertimbangannya, (i) Pas dan/atau manfaat pas digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 4. Jika berlaku apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 6. Jika berlaku sebarang pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut dan sebaliknya, berhubungan dengan Pass, media Pass atau e-Baucar.
 7. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang menggunakan Pas ini. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan apa-apa terma perjanjian ini.
Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” dan “Keutamaan Khas+” Disney - Butiran Penting
 1. Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” dan “Keutamaan Khas+” Disney (“Pas”) tersedia untuk pembelian di laman web (“Laman Web”) yang ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) dan di lokasi yang ditetapkan di Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari masa ke masa.
 2. Semasa melengkapkan pembelian dalam talian, Tetamu perlu memilih jenis Pas dan memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh HKITP. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Pas di Laman Web.
 3. Tetamu tidak boleh membatalkan atau membetulkan jenis, tarikh kesahan dan butiran lain untuk Pas selepas pembelian.
 4. Pas tidak termasuk kemasukan ke dalam Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”). Untuk menggunakan Pas, Tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh kesahan Pas.
 5. Pas yang dibeli dalam talian hanya sah untuk penggunaan pada tarikh yang dicetak pada e-mel pengesahan. Pas yang dibeli di Resort hanya sah untuk penggunaan pada tarikh pembelian. Pas yang tidak digunakan pada tarikh kesahan akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 6. Pas akan dikeluarkan dan disimpan dalam media Pas yang berikut: (i) untuk Pas yang dibeli dalam talian dalam e-mel pengesahan yang dikeluarkan kepada Tetamu, (ii) untuk Pas yang dibeli di Resort dalam tiket kemasukan Tetamu ke dalam Taman Tema.
 7. Pemegang Pas seharusnya mengemukakan media Pas yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang dipilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 8. Pas mesti digunakan oleh individu yang sama pada tarikh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan Tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadinya atau memberikan maklumat lain sedemikian yang HKITP mungkin memerlukan untuk tujuan pengesahan
 9. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan yang dipilih semasa waktu operasi.
 10. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh kesahan Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.
 11. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi keperluan masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh masuk.
 12. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, bukan untuk dijual dan tertakluk pada ketersediaan.
 13. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga dan kesahan Pas; (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas; (iv) mengubah lokasi jualan Pas; (v) mengubah, menjadualkan semula, menutup, menggantung atau menamatkan apa-apa tarikan yang Pas mungkin digunakan dalam setiap kes pada bila-bila masa dan dari masa ke masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan.
 14. Pas dan e-Baucar (ditakrifkan dalam perenggan 15 di bawah) dikeluarkan dengan tertakluk pada Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih Taman Tema dan Perhubungan Tetamu serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya tanpa notis awal atau lanjut.
Terma dan Syarat yang terpakai untuk e-Baucar Barang Niaga
 1. E-Baucar barang niaga dengan nilai muka HK$50 ('e-Baucar') akan dikeluarkan bersama dengan Pas yang dibeli pada Laman Web satu hari sebelum tarikh kesahan Pas. E-Baucar boleh digunakan di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema ('Kedai') semasa waktu operasi Kedai.  E-Baucar akan dikeluarkan dan disimpan dalam e-mel pengesahan yang dikeluarkan untuk Pas kepada Tetamu.
 2. Media Pas yang dikaitkan dengan e-Baucar mesti ditunjukkan pada waktu pembayaran. Hanya satu (1) e-Baucar boleh digunakan dalam satu transaksi.
 3. E-Baucar tidak sah untuk pembelian foto, perkhidmatan fotografi, barang kemas Chow Tai Fook, cermin mata ZOFF, barangan jenama bersama (cth. item H2O+®, LEGO®, FUJIFILM dan Starbucks®, jam tangan Disney oleh Citizen), item bukan Disney/ kemudahan (cth. ubat), produk media (CD, DVD Video), barang niaga yang dijual dalam talian (termasuk pada Laman Web) dan item terpilih lain yang akan ditentukan oleh HKITP dari masa ke masa.
 4. E-Baucar hanya boleh digunakan pada tarikh kesahan Pas sahaja. E-Baucar yang tidak digunakan pada tarikh kesahan Pas akan dibatalkan tanpa pampasan.
 5. E-Baucar ini sah untuk kegunaan satu kali sahaja.
 6. E-Baucar ini tidak boleh dipindahkan, dibayar balik, ditukar, ditebus secara keseluruhan atau sebahagian untuk wang tunai atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
 7. HKITP berhak untuk menentukan harga barang niaga dan waktu operasi Kedai mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 8. Jika berlaku bayar balik item barang niaga, nilai e-Baucar tidak akan dibayar balik dan dilupuskan. Hadiah yang ditebus, jika berkenaan, perlu dipulangkan kepada HKITP.  Pertukaran item barang niaga tertakluk pada bayaran sebarang perbezaan harga. 
Terma dan Syarat Umum yang terpakai untuk Pas dan e-Baucar
 1. Pas, media Pas atau e-Baucar yang tidak lengkap, rosak atau diubah tidak akan diterima. Pas, media Pas atau e-Baucar yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 2. Pas, media Pas atau e-Baucar pendua tidak akan diterima. Pas atau e-Baucar tidak sah jika diubah suai. HKITP tidak bertanggungjawab atas (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk mana-mana Pas, media Pas atau e-Baucar. Rekod HKITP yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan Pas, media Pas atau e-Baucar adalah muktamad dan menyeluruh.
 3. HKITP berhak untuk menolak penerimaan Pas, media Pas atau e-Baucar atau kemasukan keutamaan ke mana-mana tarikan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut pertimbangannya, (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 4. Jika berlaku apa-apa konflik atau tidak konsisten antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menghentikan atau menggantung ketersediaan Pas ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 6. Jika berlaku sebarang pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut dan sebaliknya, berhubungan dengan Pass, media Pass atau e-Baucar.
 7. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang menggunakan Pas ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com