Suite Frozen - Edisi Diraja

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Pakej ini hanya tersedia kepada tetamu yang memenuhi semua kriteria yang berikut (“Tetamu yang Layak”):
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan hotel di Kingdom Club Frozen Suite di Hong Kong Disneyland Hotel (“Hotel”) semasa tempoh daftar masuk dari 6 Februari 2024 hingga 30 September 2024 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Oktober 2024; dan
  3. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel.
 2. Pakej ini termasuk yang berikut untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya yang menginap:
  1. penginapan Hotel satu malam
  2. empat set “Akses Premier Disney – Frozen Ever After” dan “Akses Premier Disney – Wandering Oaken’s Sliding Sleights” (“Pass”);
  3. satu set permainan “Memburu Harta Karun Hari Salji Musim Panas” ;
  4. satu set hadiah selamat datang bertemakan Frozen
  5. satu tempahan keutamaan untuk lukisan muka dan penggayaan rambut (“Tempahan Keutamaan”) di Hong Kong Disneyland Park (“Park”);
  6. satu set “Minum Petang Frozen” di dalam bilik Hotel.
 3. Tetamu yang Layak dikehendaki memberikan namanya, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi yang lain kerana Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) mungkin perlu melengkapkan tempahan dan transaksi pembayaran.
 4. Pakej ini hanya tersedia kepada Kingdom Club Frozen Suite di Hotel sahaja.
 5. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya satu hari sebelum tarikh daftar masuk.
 6. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 7. “Caj Hotel” bagi pakej ini termasuk: (i) kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam perenggan 8 di bawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) apa-apa caj tambahan untuk item tambahan (“Tambahan Caj”) (“Add-on ChargesTambahan Caj”).
 8. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada 10% caj perkhidmatan) akan dikenakan kepada tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas (“Tetamu Tambahan”) yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama (“Surcaj”). Surcaj ini hanya merangkumi bayaran penginapan Hotel untuk Tetamu Tambahan, tetapi tidak menyertakan komponen pakej lain.
 9. Tertakluk pada Perenggan 8 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum empat orang tetamu. Tetamu yang Layak mestilah tetamu yang menginap di bilik Hotel.
 10. Bayaran penuh pakej ini dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan akan dikenakan bagi setiap tempahan pada waktu tempahan dibuat.
 11. Setiap Tetamu Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 12. Penukaran Tetamu yang Layak tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 13. Tetamu yang Layak boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mendaftar masuk ke bilik Hotel. Caj pakej ini akan dikenakan jika pembatalan dibuat selepas tempoh yang dinyatakan di dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat, dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan di dalam perenggan ini.
 14. Pakej ini tidak boleh diberikan komisen.
 15. Pakej ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menggunakan Pass dan Tempahan Keutamaan, semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman. Tempahan lawatan taman bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian adalah tertakluk kepada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 16. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti kerana HKITP mungkin diperlukan dari semasa ke semasa untuk memasuki Taman Tema semula dan naik taraf tiket (jika berkenaan). Jika tetamu memilih untuk gambar anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh pengenalan diri termasuklah tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau dokumen pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil lahir bersama-sama dengan dokumen pengenalan bergambar yang lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau pusat pengajian atau kad pelajar sepenuh masa dengan dokumen pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan tiket. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
  HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
 17. Pakej ini dan manfaatnya untuk ditebus bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dibayar balik dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan tiket dan promosi baucar atau diskaun lain.
 18. HKITP boleh menolak untuk menerima atau membenarkan penebusan dan penggunaan mana-mana manfaat dalam pakej ini, dan menahan atau membatalkan mana-mana manfaat dalam pakej ini, dalam setiap kes tanpa bayaran balik, pertukaran atau pampasan jika menurut pertimbangan (i) manfaat di bawah pakej ini digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 19. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menetapkan atau mengubah harga, kesahan dan/atau tarikh disekat mana-mana tiket, lawatan, produk, perkhidmatan, tawaran, diskaun atau promosi; dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 20. Pakej ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan serta kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan di sana adalah tertakluk pada (i) “Sorotan Tawaran” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di laman web Hong Kong Disneyland di http://www.hongkongdisneyland.com (“Website”), (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang terpakai untuk lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa had, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Peraturan dan Undang-undang Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau bahagiannya untuk mana-mana tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagian Resort, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
Terma dan syarat pas
 1. Setiap pakej termasuk empat set Pas sahaja, tanpa mengira bilangan malam penginapan Hotel dan bilangan tetamu yang menginap.
 2. Pas hanya sah untuk digunakan pada tarikh yang dicetak di media pas yang menyimpan Pas. Pas yang tidak digunakan pada tarikh kesahan akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 3. Pemegang pas seharusnya mengemukakan media pas yang menyimpan Pasnya di barisan tarikan yang ditetapkan. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 4. Jika tarikan yang terpilih ditutup pada tarikh kesahan media pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP bagi jenis Pas tersebut pada hari yang sama, tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.
 5. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi keperluan masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh masuk.
 6. HKITP berhak menolak untuk menerima Pas atau membenarkan kemasukan keutamaan ke dalam apa-apa pertunjukan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut budi bicaranya bahawa (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
Terma dan syarat set hadiah selamat datang bertemakan Frozen
 1. Setiap pakej termasuk satu set hadiah selamat datang bertemakan Frozen sahaja, tanpa mengira bilangan malam penginapan Hotel dan bilangan tetamu yang menginap.
 2. Item hadiah adalah tertakluk pada ketersediaan. HKITP berhak untuk menentukan dan mengubah item yang disertakan di dalam set hadiah selamat datang mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis. HKITP tidak bertanggungjawab untuk menukar atau menggantikan mana-mana item, atau memberikan sebarang pampasan jika tetamu tidak dapat menerima apa-apa item tertentu atas sebarang sebab.
Terma dan syarat Tempahan Keutamaan
 1. Pakej ini termasuk Tempahan Keutamaan sekali di World of Frozen Outdoor Cart (“Troli Luar yang Ditetapkan”) di Taman Tema untuk sehingga empat tetamu yang menginap, tanpa mengira bilangan malam penginapan Hotel.
 2. Tempahan Keutamaan tidak termasuk perkhidmatan lukisan muka dan penggayaan rambut. Untuk menggunakan Tempahan Keutamaan, tetamu dikehendaki membeli perkhidmatan di Troli Luar yang Ditetapkan semasa tempoh sah Tempahan Keutamaan.
 3. Tetamu yang layak dikehendaki menunjukkan kad kunci dan pemegang kad kunci bilik Suite Frozennya di Troli Luar yang Ditetapkan untuk menggunakan Tempahan Keutamaan pada tarikh daftar masuk atau daftar keluar Hotel pada masa yang dimaklumkan oleh HKITP semasa daftar masuk Hotel.
 4. Tetamu yang tiba lewat di Troli Luar yang Ditetapkan mungkin tidak dibenarkan menggunakan Tempahan Keutamaan. Tiada pampasan, pertukaran atau bayaran balik akan diberikan. Permintaan untuk menukar masa dan/atau tempoh Tempahan Keutamaan tidak akan diterima.
 5. Tetamu berumur 12 tahun ke bawah mesti ditemani oleh seorang dewasa berumur 18 tahun ke atas sepanjang Tempahan Keutamaan.
Terma dan syarat lain yang terpakai untuk pakej ini
 1. Pakej tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon dan manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan pakej ini.
 3. Pakej ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Pakej ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat perwakilan bahawa pembelian, penebusan atau penggunaan pakej ini sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan pakej ini tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa yang pembelian, penebusan atau penggunaan pakej sedemikian dilarang atau dihadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk membeli, menebus dan/atau menggunakan pakej ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang berkenaan.
 4. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang HKSAR.
 5. Sekiranya berlaku apa-apa konflik atau ketakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa Cina bagi terma dan syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 6. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli pakej. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.

Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.