Terma dan Syarat Lawatan

Terma dan Syarat Lawatan Menakjubkan Disney

 1. "Lawatan Menakjubkan Disney" ("Lawatan") hanya tersedia kepada para tetamu yang sudah membeli tiket kemasukan yang sah ke Taman Tema Hong Kong Disneyland ("Taman Tema") pada hari Lawatan. Lawatan tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah untuk memasuki Taman Tema.

 2. Tetamu boleh menikmati Lawatan dengan harga HK$5,688, tertakluk dengan syarat berikut:
  • Lawatan berlangsung selama tiga jam berturut-turut daripada waktu tempahan. Sebarang jam tambahan akan tertakluk pada ketersediaan dan akan dikenakan sebanyak HK$1,600 sejam.
  • Sehingga enam orang Tetamu maksimum berusia tiga tahun atau ke atas (sekurang-kurangnya seorang Tetamu berumur 16 tahun atau ke atas diperlukan) boleh turut serta Lawatan.
  • Identiti Tetamu perlu kekal sama sepanjang Lawatan dan perubahan pada mana-mana Tetamu tidak dibenarkan.

 3. Setiap Lawatan termasuk:
  • Kemasukan terus ke permainan sewaktu lawatan berlangsung*
  • Tempat tempahan untuk pertunjukan teater sewaktu lawatan berlangsung*
  • Tempat melihat khas untuk perarakan siang Disney sewaktu lawatan berlangsung*
  • Tempat melihat khas untuk perarakan malam, “Disney Paint the Night”*
  • Fakta dan kisah menarik tentang Hong Kong Disneyland daripada hos Lawatan anda
  • Perkhidmatan rencam bagi tempat letak kereta utama yang ditempah dahulu, tempahan makan malam dan tiket Taman Tema

  * Tertakluk kepada jam operasi tarikan atau program hiburan.

 4. Tempahan awal adalah wajib. Lawatan ini tertakluk kepada ketersediaan. Tetamu yang tiba lewat di tempat kumpul yang ditetapkan tidak akan dapat menikmati Lawatan yang lengkap dan tidak layak untuk mendapat sebarang pampasan atau bayaran balik.

 5. Tetamu akan diberi kelayakan yang ditetapkan untuk kemasukan ke tempat melihat khas bagi perarakan "Disney Paint The Night" ("Kelayakan"). Tetamu perlu tiba di tempat melihat khas sebelum waktu perarakan dan tunjukkan Kelayakan untuk masuk.

 6. Lawatan dan Kelayakan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar milik.

 7. Setiap Peserta yang menyertai Lawatan tertakluk dan perlu sentiasa mematuhi peraturan yang berkenaan dengan Lawatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada arahan dan petunjuk yang diberikan oleh HKITP dan/atau ahli kakitangannya.

 8. Kemasukan ke Taman Tema tertakluk kepada Peraturan dan Pengawalan Taman yang tersedia di Laman Web, Apl Mudah Alih Taman dan Perhubungan Tetamu, kerana yang sama boleh diubah suai oleh HKITP pada bila-bila masa dan dari masa ke masa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. HKIPT boleh, dari masa ke masa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa bayaran balik atau pampasan, menutup Taman atau mana-mana bahagian secara sementara, mengehadkan bilangan orang yang boleh mengakses Taman dan/atau membatalkan atau menggantung sebarang tarikan atau program hiburan, disebabkan kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, sekuriti atau arahan, atau jika HKITP mempertimbangkan keperluan sesuatu keadaan.

 9. Lawatan ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana diskaun atau promosi lawatan yang lain.

 10. Lawatan ini ditawarkan mengikut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong bagi Rakyat Republik China ("HKSAR") sahaja. Lawatan ini hanya boleh ditebus dalam HKSAR secara bersemuka oleh Tetamu. HKITP tidak memberi wakil bahawa penyertaan dalam Lawatan ini wajar atau tersedia di lokasi lain dan Lawatan ini tidak berkuatkuasa di mana-mana biang kuasa yang mana penyertaan sedemikian dalam Lawatan dilarang atau disekat dengan undang-undang. Tetamu yang memilih untuk turut serta dalam Lawatan ini boleh berbuat demikian dengan inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab bagi pematuhan dengan undang-undang tempatan, jika dan sehingga tahap ia berkenaan.

 11. Terma dan Syarat tertakluk kepada huraian HKITP yang muktamad dan menyeluruh.

 12. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan Lawatan ini.

 13. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menggantung atau membatalkan Lawatan ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

 14. Jika berlaku sebarang konflik atau ketidakonsistenan antara versi bahasa Inggeris dan bahasa Cina Terma dan Syaraat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

 15. Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut unang-undang HKSAR.

 16. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dan setiap Tetamu turut serta dalam Lawatan. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawak Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.

Pernyataan Koleksi Maklumat Peribadi

Data peribadi yang dikumpul apabila membeli atau mengambil Lawatan boleh digunakan untuk memproses permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, tujuan perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan berkaitan secara langsung yang lain, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau sekuriti. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberikan anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga terlibat dalam memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada, dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.