บัตรผ่านประตูเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์
'สิทธิพิเศษ'

บัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ 'สิทธิพิเศษ' หรือ 'สิทธิพิเศษ+' - ข้อกำหนดและเงื่อนไข'สิทธิพิเศษ' หรือ 'สิทธิพิเศษ+' - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. บัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ “สิทธิพิเศษ” หรือ 'สิทธิพิเศษ+' (“บัตรผ่าน”) มีการออกบัตรภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) ซึ่งดูได้จาก www.hongkongdisneyland.com แอปบนมือถือของสวนสนุกและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 2. บัตรผ่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ได้มีไว้สำหรับขายต่อ
 3. บัตรผ่านนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้ 
 4. บัตรผ่านให้ผู้เข้าสวนสนุกมีสิทธิพิเศษในการเข้าเล่นเครื่องเล่นที่กำหนด บัตรผ่านใช้ได้เฉพาะวันที่ระบุไว้ที่ด้านหน้าบัตร ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ออกบัตรเท่านั้น บัตรผ่านที่ยังไม่ได้ใช้และบัตรที่หมดอายุจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือไม่มีค่าชดเชยใด
 5. บัตรผ่านและตั๋วต้องใช้โดยบุคคลเดียวกันในวันที่ที่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้ได้สำหรับกิจกรรมส่วนตัว และกิจกรรมพิเศษที่ต้องจ่ายค่าเข้าชมแยกต่างหาก
 6. ผู้ถือบัตรจะใช้คิวที่กำหนดสำหรับแต่ละเครื่องเล่นที่กำหนด การใช้คิวที่กำหนดไม่ได้รับประกันความเพลิดเพลินของเครื่องเล่นในทันที
 7. การเข้าเครื่องเล่นขึ้นอยู่กับกฎความปลอดภัย ผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านข้อจำกัดอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 8. จะไม่มีการรับบัตรผ่านที่ชำรุดเสียหายหรือได้รับการดัดแปลง บัตรผ่านที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกบัตรใหม่
 9. จะต้องใช้บัตรผ่านในเวลาทำการปกติของเครื่องเล่นที่กำหนด เครื่องเล่นอาจเปลี่ยน ถูกระงับหรือยกเลิก เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าชดเชยหากเกิดเหตุการณ์จำเป็น
 10. HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ หรือการคัดลอกสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการขายบัตรผ่านใดๆ ในกรณีที่มีการแสดงบัตรผ่านที่คัดลอกมาเพื่อเข้าสวนสนุก HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าชม
 11. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ รวมถึงการยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่านใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 12. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านนี้
Footer Links