โรงแรมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดในด้านตัวเลข ประเภทและฟีเจอร์ของสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดสรรให้กับช้อเสนอนี้ (เรียกรวมกันว่า ''ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์'') ผู้เข้าพักรับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) อาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการใช้งานข้อเสนอและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อเสนอนี้สำหรับใช้งานส่วนบุคคลของผู้เข้าพักเท่านั้นและไม่สามารถขายซ้ำหรือใช้เพื่อกลุ่มทัวร์ กิจกรรมบริษัท ส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นหรือวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ
 3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นๆ ได้
 4. ผู้เข้าพักแต่ละท่านสามารถสำรองห้องพักของโรงแรมสวนสนุกดิสนีย์ที่อยู่ติดกับสวนสนุกได้สูงสุด 3 ห้องต่อคืน (แต่ละ “โรงแรม”) (รวมถึงการสำรองห้องพักในราคาปกติหรือด้วยข้อเสนอจากโรงแรมอื่น ๆ )
 5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือ คืนเงินและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิตหรือสินค้าอื่น ๆ ได้
 6. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ด้วยตนเองโดยผู้เข้าพักตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นว่าข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่น ๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 7. การเข้าพักที่โรงแรมและใช้สิ่งอำนายความสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงแรมซึ่งแสดงอยู่ในโรงแรม กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงแรมในเว็บไซต์ที่ http://www.hongkongdisneyland.com ('เว็บไซต์'') HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกและกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงแรมทุกเมื่อและเป็นระยะเวลา
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด
 9. ผู้เข้าพักต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการจองผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าพักมีผลต่อการซื้อบนเว็บไซต์ใด ๆ ต้องกรอกข้อมูลที่ร้องขอซึ่งรวมถึงชื่อผู้เข้าพักและข้อมูลส่วนรูปแบบอื่น ๆ ที่ HKITP อาจต้องการ
 10. ผู้เข้าพักขอรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้สำหรับการซื้อบนเว็บไซต์นั้นเป็นจริงและถูกต้อง ผู้เข้าพักต้องรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวในการซื้อบนเว็บไซต์
 11. จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการซื้อบนเว็บไซต์อาจขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารอื่นๆ ที่ระบุไว้และเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินเป็นระยะเวลา
 12. ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้บนเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต
 13. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 14. HKITP ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์หรือยุติ หรือระงับข้อเสนอใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้ทำการซื้อกับ HKITP ในสถานที่ขายที่กำหนด (รวมถึงเว็บไซต์) บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

Footer Links