โรงแรมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. ข้อเสนอนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ และข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวน ประเภท และคุณลักษณะอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดให้สำหรับข้อเสนอนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์'”) ลูกค้ารับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “HKITP”) สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่ใช้ได้ของข้อเสนอ และข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ได้ ภายใต้ดุลพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของลูกค้าเท่านั้น และไม่สามารถขายต่อ หรือใช้สำหรับการทัวร์แบบกลุ่ม การจัดงานของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นๆ ได้
 4. ผู้เข้าพักแต่ละท่านสามารถสำรองห้องพักของโรงแรมสวนสนุกดิสนีย์ที่อยู่ติดกับสวนสนุกได้สูงสุด 3 ห้องต่อคืน (แต่ละ “โรงแรม”) (รวมถึงการสำรองห้องพักในราคาปกติหรือด้วยข้อเสนอจากโรงแรมอื่น ๆ )
 5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอรับเงินคืน และไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสด เครดิต หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้
 6. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “HKSAR”) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิของข้อเสนอนี้ด้วยตัวเองได้ใน HKSAR เท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้น ว่าข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวนี้ไว้ ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 7. การเข้าไปในโรงแรมและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรมซึ่งมีแสดงไว้ในบริเวณโรงแรม กฎระเบียบของโรงแรมได้มีชี้แจงไว้ที่เว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com HKITP ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของสวนสนุกและกฎระเบียบของโรงแรมได้ทุกเมื่อและในบางครั้งคราว
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 9. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตาม HKITP ขอสงวนสิทธิในการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าว และในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้
 10. HKITP ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ หรือการระงับหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และบุคคลซึ่งทำการซื้อกับ HKITP ในพื้นที่ที่ทำการขายที่กำหนดไว้ (รวมทั้งเว็บไซต์) บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิตาม Contracts (rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดในสัญญานี้

Footer Links