ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม

รายละเอียดสำคัญ

ตามกฎหมาย แขกผู้เข้าชมทุกท่าน (ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น) จะต้องใช้แอป “LeaveHomeSafe” และกรอกข้อมูล 'ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว' ในการเข้าสวนสนุก และร้านอาหารสำหรับการนั่งรับประทานในร้าน รายชื่อร้านอาหาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้บังคับใช้กับการจองห้องพักทั้งหมด (“ห้องพัก”) ที่โรงแรมธีมดิสนีย์แห่งใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (แต่ละแห่งเรียก 'โรงแรม')

 1. ห้องพักและการจองขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านจำนวน ประเภท และคุณลักษณะอื่นๆ ของห้องพักที่จัดสรรสำหรับโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลดที่ระบุ (รวมเรียกว่า 'ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์') ผู้เข้าพักรับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) อาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการใช้งานโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลด และ/หรือข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ห้องพักและการจองมีไว้สำหรับใช้งานส่วนบุคคลของผู้เข้าพักเท่านั้นและไม่สามารถขายซ้ำหรือใช้เพื่อกลุ่มทัวร์ กิจกรรมบริษัท การตลาด ส่งเสริมการขาย โปรโมชันหรือวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ
 3. ไม่สามารถใช้โปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลดร่วมกับโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลเอื่นๆ ได้ เว้นแต่จะระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการจองที่ระบุ
 4. ผู้เข้าพักแต่ละท่านสามารถจองห้องพักได้สูงสุดรวม 3 ห้องต่อคืนในโรงแรมทุกแห่ง (รวมถึงห้องพักที่จองในราคาปกติหรือด้วยข้อเสนอจากโรงแรมอื่นๆ)
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจองห้องพักเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การจองไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือสิ่งอื่นได้ เว้นแต่มีระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นหรือมีระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับห้องพักดังกล่าว
 7. การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถในโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ www.hongkongdisneyland.com
 8. การจองเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น การจองสามารถใช้ได้ที่ HKSAR ด้วยตนเองโดยผู้เข้าพักตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการใช้การจองนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และการจองนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการจองดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกทำการจองนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 9. การเข้าพักที่โรงแรมและใช้สิ่งอำนายความสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงแรมซึ่งแสดงรายละเอียดอยู่ในโรงแรม กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงแรมระบุในเว็บไซต์ http://www.hongkongdisneyland.com ('เว็บไซต์') HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกและกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงแรมได้ทุกเมื่อและเป็นครั้งเป็นคราว
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด
 11. ผู้เข้าพักต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการจองผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าพักที่ทำการจองใดก็ตามบนเว็บไซต์ ('การจองบนเว็บไซต์') ต้องกรอกข้อมูลที่ร้องขอซึ่งรวมถึงชื่อผู้เข้าพักและข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ
 12. ผู้เข้าพักขอรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้สำหรับการจองบนเว็บไซต์นั้นเป็นจริงและถูกต้อง ผู้เข้าพักต้องรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าตนได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวในการจองบนเว็บไซต์
 13. จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการจองบนเว็บไซต์อาจขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารอื่นๆ ที่ระบุไว้และเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินตามระยะเวลา
 14. ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ใช้ในการจองบนเว็บไซต์ ผู้เข้าพักไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเสมือนในการจองบนเว็บไซต์
 15. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองนี้
 16. HKITP ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์หรือยุติ หรือระงับข้อเสนอใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้ทำการจองกับ HKITP ในสถานที่จำหน่ายที่กำหนด (รวมถึงเว็บไซต์) บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้