ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้บังคับใช้กับการจองห้องพักทั้งหมด (“ห้องพัก”) ที่โรงแรมธีมดิสนีย์แห่งใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (แต่ละแห่งเรียก 'โรงแรม' และสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือ 'สวนสนุก') เว้นแต่ระบุเป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ในการจองดังกล่าว

 1. ห้องพักและการจองขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านจำนวน ประเภท มูลค่า และคุณลักษณะอื่นๆ ของห้องพักที่จัดสรรสำหรับโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลดที่ระบุ (รวมเรียกว่า 'ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์') ผู้เข้าพักรับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) อาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการใช้งานโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลด และ/หรือข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ห้องพักและการจองมีไว้สำหรับใช้งานส่วนบุคคลของผู้เข้าพักเท่านั้นและไม่สามารถขายซ้ำหรือใช้เพื่อกลุ่มทัวร์ กิจกรรมบริษัท การตลาด ส่งเสริมการขาย โปรโมชันหรือวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ
 3. ไม่สามารถใช้โปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลดร่วมกับโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลเอื่นๆ ได้ เว้นแต่จะระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการจองที่ระบุ
 4. ผู้เข้าพักแต่ละท่านสามารถจองห้องพักได้สูงสุดรวม 3 ห้องต่อคืนในโรงแรมทุกแห่ง (รวมถึงห้องพักที่จองในราคาปกติหรือด้วยข้อเสนอจากโรงแรมอื่นๆ) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้กับการจองที่ระบุ อาจมีการกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนห้องพักที่อาจทำการจอง
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจองห้องพักเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การจองไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือสิ่งอื่นได้ เว้นแต่มีระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นหรือมีระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจองดังกล่าว
 7. การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถในโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ www.hongkongdisneyland.com ('เว็บไซต์')
 8. การจองห้องพัก การให้บริการห้องพัก ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการเข้าใช้บริการโรงแรมหรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ('รีสอร์ท') และการใช้สถานที่อำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ขึ้นอยู่กับ (1) รายละเอียดสำคัญที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไข (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/ticket-general-terms-conditions/ (4) กฎและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ระบุ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและระเบียบข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุบนเว็บไซต์ (5) ข้อกำหนดการเข้าชมสวนสนุกล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ และ (6) ข้อกำหนด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่ HKITP กำหนดขึ้นด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎเหล่านี้เพื่อให้ทั้งรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนแปลงหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสถานที่หรือโหมดการดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือสถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ง) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรีสอร์ท (จ) ระงับชั่วคราวหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความบันเทิง หรือโปรแกรมการตลาด การนำเสนอ หรือกิจกรรมใดก็ตาม และ/หรือ (ฉ) จำกัดจำนวนการซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม หรือจำกัดการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตาม โดยแต่ละกรณีเนื่องมาจากปริมาณจำกัดการรองรับคน สภาพอากาศแปรเปลี่ยน หรือมีงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อ HKITP พิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการในสถานการณ์ดังกล่าว
 9. ผู้เข้าชมจะต้องเข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อใช้หรือแลกรับสินค้า ข้อเสนอ หรือโปรโมชันใดก็ตามที่มีให้ในสวนสนุก เว้นแต่จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกฟรี
 10. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าชมสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้อง เว้นแต่ระบุเป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ในการจองดังกล่าว การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าชมสวนสนุกหรือบัตรสาชิกแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนจำกัดของการจองการเข้าชมสวนสนุก ซึ่งเราจะไม่รับการจองหากเต็มจำนวนจำกัดแล้ว
 11. ตามกฎหมาย แขกผู้เข้าชมทุกท่าน (ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น) จะต้องใช้แอป “LeaveHomeSafe” และแสดง 'หลักฐานการฉีดวัคซีน' เมื่อเข้าสวนสนุกและสถานที่ต่างๆ ที่กำหนดในรีสอร์ท รวมถึงร้านอาหารสำหรับการนั่งรับประทานในร้าน โปรดดูการจัดเตรียมการเข้าชมสวนสนุกล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด
 13. ผู้เข้าพักต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการจองผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าพักที่ทำการจองใดก็ตามบนเว็บไซต์ ('การจองบนเว็บไซต์') ต้องกรอกข้อมูลที่ร้องขอซึ่งรวมถึงชื่อผู้เข้าพักและข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ
 14. ผู้เข้าพักขอรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้สำหรับการจองบนเว็บไซต์นั้นเป็นจริงและถูกต้อง ผู้เข้าพักต้องรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าตนได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวในการจองบนเว็บไซต์
 15. จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการจองบนเว็บไซต์อาจขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารอื่นๆ ที่ระบุไว้และเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินตามระยะเวลา
 16. ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ใช้ในการจองบนเว็บไซต์ ผู้เข้าพักไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเสมือนในการจองบนเว็บไซต์
 17. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองนี้
 18. HKITP ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์หรือยุติ หรือระงับข้อเสนอใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) การจองเป็นไปตามกฎหมายของ HKSAR เท่านั้น สามารถแลกรับและใช้การจองได้ใน HKSAR ด้วยตนเองโดยผู้เข้าพักตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการทำการจอง การแลกรับการจอง และการใช้การจองจะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และการจองนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการจองดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกทำการจองนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้ทำการจองกับ HKITP ในสถานที่จำหน่ายที่กำหนด (รวมถึงเว็บไซต์) บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
 22. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใน https://www.hongkongdisneyland.com/th/supplemental-terms-korean มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าพักที่อาศัยในเกาหลีใต้