• Hong Kong Disneyland Park officially reopened on Jun 18 with reduced capacity, enhanced health and safety procedures and a new reservation system for all guests. All guests entering the park will be required to undergo temperature screening and wear face masks. Learn more.
 • All guests are required to make a reservation online with valid tickets or membership cards prior to their visit.
  >>Park Visit Reservation Now<<.
 • The park has implemented social distancing in queues, restaurants, attraction vehicles and other facilities. Character experiences requiring close interaction and close-up photos will be temporarily suspended. Learn more.
 • Extensions will be provided for unused park tickets, Magic Access memberships and other date-specific products. Learn more.
 • Free cancellations for park tickets and hotel room bookings within the specified period are available. Learn more.
Hong Kong Disneyland Park Visit Reservation and Important Information - 9 กรกฎาคม 2020
 • Hong Kong Disneyland Park officially reopened on Jun 18 with reduced capacity, enhanced health and safety procedures and a new reservation system for all guests. All guests entering the park will be required to undergo temperature screening and wear face masks. Learn more.
 • All guests are required to make a reservation online with valid tickets or membership cards prior to their visit.
  >>Park Visit Reservation Now<<.
 • The park has implemented social distancing in queues, restaurants, attraction vehicles and other facilities. Character experiences requiring close interaction and close-up photos will be temporarily suspended. Learn more.
 • Extensions will be provided for unused park tickets, Magic Access memberships and other date-specific products. Learn more.
 • Free cancellations for park tickets and hotel room bookings within the specified period are available. Learn more.

กฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรม

เรียนผู้เข้าพักทุกท่าน

"ยินดีต้อนรับสู่ Hong Kong Disneyland Hotel, Disney’s Hollywood Hotel หรือ Disney Explorers Lodge (แต่ละ"โรงแรม")!" ทางโรงแรมพยายามอย่างยิ่งที่จะนำประสบการณ์แห่งความสนุกสนาน พร้อมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้เข้าพักทุกท่าน ทั้งนี้ ขณะที่อยู่ในโรงแรม ท่านสามารถช่วยและร่วมมือกับเราได้ ดังต่อไปนี้:

 • ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรับรองผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 4 คน ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่งท่านในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการห้ามนำกระเป๋าและสัมภาระบางชนิดที่ทางโรงแรมเห็นว่าไม่เหมาะสมเข้ามาภายในโรงแรม และทางโรงแรมสามารถดำเนินการกับกระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควร
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงแรม (ยกเว้นสัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง)
 • โรงแรมมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่ของโรงแรม (รวมถึงห้องพักด้วย) ให้กับผู้เข้าพักทุกท่าน ยกเว้นเขตสูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ โปรดขอให้พนักงานของเราช่วยเหลือ

ทางโรงแรมห้ามทำกิจกรรมต่อไปนี้ภายในบริเวณโรงแรม:
 • ห้ามปิกนิก
 • ห้ามเล่นลูกบอล จานร่อน หรือกิจกรรมการกีฬาอื่น ๆ เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของโรงแรมแล้ว
 • ห้ามเล่นสกู๊ตเตอร์ ห้ามขี่จักรยาน จักรยานสามล้อ หรือพาหนะใด ๆ ก็ตามที่มีล้อ และห้ามเล่นโรลเลอร์สเก็ต อินไลน์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ด หรือทำกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกัน (ยกเว้น รถเข็นสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง รถเข็นเด็ก หรือพาหนะใด ๆ ก็ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว)
 • ห้ามให้อาหารนก
 • ห้ามเล่นว่าวหรืออุปกรณ์ที่บินได้ซึ่งใช้การควบคุมระยะไกล
 • ห้ามจัดงาน เดินขบวน ปราศรัย และจัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายทำภาพยนตร์ หรือถ่ายวิดีโอของบุคคลใด ๆ ก็ตามในชุดแต่งงานหรือชุดในโอกาสพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียง ออกอากาศ หรือถ่ายทอดภาพและเสียงใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเร่ขาย แสวงประโยชน์ และห้ามสร้าง / ติดตั้ง / จัดวางสิ่งของหรือวัตถุใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามมีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการปฏิบัติงานของโรงแรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนของผู้ที่สามารถเข้าในโรงแรม หรือปิดโรงแรมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากขีดจำกัดที่ทางโรงแรมสามารถรองรับได้ สภาพอากาศ หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงแรม หรือหากทางโรงแรมพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในกรณีนั้น ๆ โดยที่ทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าพักไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าออกห้องพักของโรงแรม เมื่อใดก็ได้ เมื่อต้องมีการบำรุงรักษา รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้เข้าพักและทรัพย์สิน รวมถึงเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ด้วย

ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าพักในโรงแรม หรือขอให้ผู้ที่เข้าพักออกจากโรงแรม โดยไม่ต้องชำระเงินคืนหรือจ่ายเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เข้าพักละเมิดกฎของทางโรงแรม หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงแรม หรือหากทางโรงแรมพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในกรณีนั้น ๆ

ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้ใช้บริการของโรงแรมท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางโรงแรมเองหรือไม่ก็ตาม

เพื่อประโยชน์ของกฎเหล่านี้ คำว่า “เรา”, "ทางเรา" และ "ทางโรงแรม" หมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) และ Hong Kong Disneyland Management Limited (ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด)

กฎข้อบังคับเหล่านี้ให้อยู่ใต้บังคับงกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาจีนหรือฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราได้

ขอให้ท่านสนุกกับวันแห่งมนต์วิเศษนี้!

Footer Links