กฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรม

เรียนผู้เข้าพักทุกท่าน

"ยินดีต้อนรับสู่ Hong Kong Disneyland Hotel, Disney’s Hollywood Hotel หรือ Disney Explorers Lodge (แต่ละ"โรงแรม")!" ทางโรงแรมพยายามอย่างยิ่งที่จะนำประสบการณ์แห่งความสนุกสนาน พร้อมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้เข้าพักทุกท่าน ทั้งนี้ ขณะที่อยู่ในโรงแรม ท่านสามารถช่วยและร่วมมือกับเราได้ ดังต่อไปนี้:

 • ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรับรองผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 4 คน ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่งท่านในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการห้ามนำกระเป๋าและสัมภาระบางชนิดที่ทางโรงแรมเห็นว่าไม่เหมาะสมเข้ามาภายในโรงแรม และทางโรงแรมสามารถดำเนินการกับกระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควร
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงแรม (ยกเว้นสัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง)
 • โรงแรมมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่ของโรงแรม (รวมถึงห้องพักด้วย) ให้กับผู้เข้าพักทุกท่าน ยกเว้นเขตสูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ โปรดขอให้พนักงานของเราช่วยเหลือ

ทางโรงแรมห้ามทำกิจกรรมต่อไปนี้ภายในบริเวณโรงแรม:
 • ห้ามปิกนิก
 • ห้ามเล่นลูกบอล จานร่อน หรือกิจกรรมการกีฬาอื่น ๆ เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของโรงแรมแล้ว
 • ห้ามเล่นสกู๊ตเตอร์ ห้ามขี่จักรยาน จักรยานสามล้อ หรือพาหนะใด ๆ ก็ตามที่มีล้อ และห้ามเล่นโรลเลอร์สเก็ต อินไลน์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ด หรือทำกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกัน (ยกเว้น รถเข็นสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง รถเข็นเด็ก หรือพาหนะใด ๆ ก็ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว)
 • ห้ามให้อาหารนก
 • ห้ามเล่นว่าวหรืออุปกรณ์ที่บินได้ซึ่งใช้การควบคุมระยะไกล
 • ห้ามจัดงาน เดินขบวน ปราศรัย และจัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายทำภาพยนตร์ หรือถ่ายวิดีโอของบุคคลใด ๆ ก็ตามในชุดแต่งงานหรือชุดในโอกาสพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียง ออกอากาศ หรือถ่ายทอดภาพและเสียงใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเร่ขาย แสวงประโยชน์ และห้ามสร้าง / ติดตั้ง / จัดวางสิ่งของหรือวัตถุใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามมีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการปฏิบัติงานของโรงแรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนของผู้ที่สามารถเข้าในโรงแรม หรือปิดโรงแรมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากขีดจำกัดที่ทางโรงแรมสามารถรองรับได้ สภาพอากาศ หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงแรม หรือหากทางโรงแรมพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในกรณีนั้น ๆ โดยที่ทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าพักไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าออกห้องพักของโรงแรม เมื่อใดก็ได้ เมื่อต้องมีการบำรุงรักษา รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้เข้าพักและทรัพย์สิน รวมถึงเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ด้วย

ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าพักในโรงแรม หรือขอให้ผู้ที่เข้าพักออกจากโรงแรม โดยไม่ต้องชำระเงินคืนหรือจ่ายเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เข้าพักละเมิดกฎของทางโรงแรม หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงแรม หรือหากทางโรงแรมพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในกรณีนั้น ๆ

ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้ใช้บริการของโรงแรมท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางโรงแรมเองหรือไม่ก็ตาม

เพื่อประโยชน์ของกฎเหล่านี้ คำว่า “เรา”, "ทางเรา" และ "ทางโรงแรม" หมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) และ Hong Kong Disneyland Management Limited (ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด)

กฎข้อบังคับเหล่านี้ให้อยู่ใต้บังคับงกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาจีนหรือฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราได้

ขอให้ท่านสนุกกับวันแห่งมนต์วิเศษนี้!