กฎและข้อบังคับของศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน

เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน เราพยายามอย่างยิ่งที่จะนำประสบการณ์แห่งความสนุกสนาน พร้อมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ทั้งนี้ ขณะที่อยู่ในศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน ท่านสามารถช่วยและร่วมมือกับเราได้ ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ทางศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชันอนุญาตให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดไอหรือควันได้ในพื้นที่สูบบุหรี่ที่กำหนดเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับพนักงานของเราเกี่ยวกับบริเวณที่จัดให้สูบบุหรี่
 • กรุณาแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้เข้าเยี่ยมชมท่านอื่นๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ด้วยการไม่ใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม และไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย รบกวนผู้อื่น หรือก้าวร้าว
 • เพื่อความปลอดภัยของท่านและของผู้เข้าเยี่ยมชมท่านอื่นๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามประกาศและการแจ้งเตือนทั้งหมดภายในศูนย์ และตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
 • กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านและคอยดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา ในการขึ้นเรือถีบหรือปั่นจักรยานสี่ล้อ ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าคอยดูแลอยู่
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนำกระเป๋าและสัมภาระหรือรายการสิ่งของบางชนิดเข้ามาในศูนย์และทางศูนย์สามารถดำเนินการกับกระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควร
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในศูนย์:
 • สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นๆ ยกเว้น สัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง (เช่นสุนัข)
 • อุปกรณ์สันทนาการที่ใช้ไฟฟ้าและมีล้อ (ยกเว้นเก้าอี้รถเข็น)
 • อาวุธทุกชนิด รวมทั้ง วัตถุที่อาจดูเหมือนหรือเลียนแบบอาวุธ
 • สิ่งของหรือวัตถุที่มีพิษหรือเป็นอันตราย
 • สิ่งของอื่นๆ ที่เราเห็นว่าอาจเป็นอันตราย รบกวนผู้อื่น ไม่เหมาะสม หรือกีดขวางการทำงานของศูนย์ หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในศูนย์
ทางศูนย์ห้ามทำกิจกรรมต่อไปนี้ภายในบริเวณศูนย์
 • ห้ามเล่นว่าวหรืออุปกรณ์หรือเครื่องบินบังคับที่ควบคุมด้วยรีโมท
 • ห้ามให้อาหารสัตว์ในศูนย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนกและปลา
 • ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อการขาย
 • ห้ามแจกจ่ายสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกภาพหรือเสียง ทุกชนิด ทุกประเภท
 • ห้ามแสดง สาธิต บรรยาย หรือใช้ธง แบนเนอร์ หรือป้ายใดๆ ก็ตาม หรือเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน และการชุมนุมสาธารณะอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ยกเว้น สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย หรือกีดขวางการทำงานของศูนย์ หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในศูนย์
 • ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าเยี่ยมชม หรือขอให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมออกจากศูนย์ หากผู้เข้าเยี่ยมชมละเมิดกฎของทางศูนย์ หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์ หรือหากทางศูนย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในกรณีนั้น ๆ
 • ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้เข้าเยี่ยมชมของศูนย์ท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางศูนย์เองหรือไม่ก็ตาม
 • เพื่อประโยชน์ของกฎเหล่านี้ คำว่า “เรา” หมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) และ Hong Kong Disneyland Management Limited (ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด)
 • กฎข้อบังคับเหล่านี้ให้อยู่ใต้บังคับงกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 • หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราได้