• As required by the government and health authorities in line with prevention efforts taking place across Hong Kong, Hong Kong Disneyland Park is temporarily closed until further notice.
 • The resort hotels remain open with adjusted level of services. Enhanced health and safety measures that reflect the guidance of health and government authorities have been put in place, such as social distancing measures and increased cleaning and sanitization.
 • We are in contact with health authorities and the government about the situation.
 • Please click HERE for more information on ticket, Magic Access membership and hotel booking arrangements.
Hong Kong Disneyland Temporary Closure and Important Information - 22 กันยายน 2020
 • As required by the government and health authorities in line with prevention efforts taking place across Hong Kong, Hong Kong Disneyland Park is temporarily closed until further notice.
 • The resort hotels remain open with adjusted level of services. Enhanced health and safety measures that reflect the guidance of health and government authorities have been put in place, such as social distancing measures and increased cleaning and sanitization.
 • We are in contact with health authorities and the government about the situation.
 • Please click HERE for more information on ticket, Magic Access membership and hotel booking arrangements.

กฎและข้อบังคับของศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน

เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน เราพยายามอย่างยิ่งที่จะนำประสบการณ์แห่งความสนุกสนาน พร้อมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ทั้งนี้ ขณะที่อยู่ในศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน ท่านสามารถช่วยและร่วมมือกับเราได้ ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ทางศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชันอนุญาตให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดไอหรือควันได้ในพื้นที่สูบบุหรี่ที่กำหนดเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับพนักงานของเราเกี่ยวกับบริเวณที่จัดให้สูบบุหรี่
 • กรุณาแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้เข้าเยี่ยมชมท่านอื่นๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ด้วยการไม่ใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม และไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย รบกวนผู้อื่น หรือก้าวร้าว
 • เพื่อความปลอดภัยของท่านและของผู้เข้าเยี่ยมชมท่านอื่นๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามประกาศและการแจ้งเตือนทั้งหมดภายในศูนย์ และตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
 • กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านและคอยดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา ในการขึ้นเรือถีบหรือปั่นจักรยานสี่ล้อ ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าคอยดูแลอยู่
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนำกระเป๋าและสัมภาระหรือรายการสิ่งของบางชนิดเข้ามาในศูนย์และทางศูนย์สามารถดำเนินการกับกระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควร
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในศูนย์:
 • สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นๆ ยกเว้น สัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง (เช่นสุนัข)
 • อุปกรณ์สันทนาการที่ใช้ไฟฟ้าและมีล้อ (ยกเว้นเก้าอี้รถเข็น)
 • อาวุธทุกชนิด รวมทั้ง วัตถุที่อาจดูเหมือนหรือเลียนแบบอาวุธ
 • สิ่งของหรือวัตถุที่มีพิษหรือเป็นอันตราย
 • สิ่งของอื่นๆ ที่เราเห็นว่าอาจเป็นอันตราย รบกวนผู้อื่น ไม่เหมาะสม หรือกีดขวางการทำงานของศูนย์ หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในศูนย์
ทางศูนย์ห้ามทำกิจกรรมต่อไปนี้ภายในบริเวณศูนย์
 • ห้ามเล่นว่าวหรืออุปกรณ์หรือเครื่องบินบังคับที่ควบคุมด้วยรีโมท
 • ห้ามให้อาหารสัตว์ในศูนย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนกและปลา
 • ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อการขาย
 • ห้ามแจกจ่ายสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกภาพหรือเสียง ทุกชนิด ทุกประเภท
 • ห้ามแสดง สาธิต บรรยาย หรือใช้ธง แบนเนอร์ หรือป้ายใดๆ ก็ตาม หรือเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน และการชุมนุมสาธารณะอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ยกเว้น สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย หรือกีดขวางการทำงานของศูนย์ หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในศูนย์
 • ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าเยี่ยมชม หรือขอให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมออกจากศูนย์ หากผู้เข้าเยี่ยมชมละเมิดกฎของทางศูนย์ หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์ หรือหากทางศูนย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในกรณีนั้น ๆ
 • ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้เข้าเยี่ยมชมของศูนย์ท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางศูนย์เองหรือไม่ก็ตาม
 • เพื่อประโยชน์ของกฎเหล่านี้ คำว่า “เรา” หมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) และ Hong Kong Disneyland Management Limited (ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด)
 • กฎข้อบังคับเหล่านี้ให้อยู่ใต้บังคับงกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 • หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราได้

Footer Links