ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม MyDisney

รายละเอียดสำคัญ

 1. แขกผู้เข้าชมที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรม MyDisney แล้วที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/mydisney-fans/ และมี “บัญชี MyDisney” ที่ถูกต้อง (แขกผู้เข้าชมดังกล่าวเป็น “สมาชิก ที่มีสิทธิ์” และบัญชีที่ลงทะเบียนเป็น “บัญชี MyDisney”) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP สำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
 2. สิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney มีให้เฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหรือการจองที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP และดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยใช้บัญชี MyDisney ที่ถูกต้องของตนผ่านทางหน้าเว็บที่กำหนดโดย HKITP (“การทำธุรกรรมที่ถูกต้องเสร็จสิ้น”)  สมาชิกที่มีสิทธิ์จะต้อง (1) ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney ของตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) ดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในหน้าเว็บที่กำหนด และ (3) คงการลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney อยู่เสมอแม้ดำเนินการธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  เราจะไม่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney  เปลี่ยน หรือคืนเงินให้ในกรณีที่ทำธุรกรรมไม่เสร็จสิ้นในบัญชี MyDisney ที่ลงชื่อเข้าใช้
 3. สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับ (1) ระยะเวลาที่ใช้ได้และวันที่งดแลกรับข้อเสนอของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (2) สิทธิประโยชน์ที่พร้อมให้บริการดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (3) ชั่วโมงเปิดทำการและกำหนดความจุปริมาณคนของเครื่องเล่น สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ตั้ง (4) การควบคุมที่อาจจำกัดจำนวน ประเภท มูลค่า และคุณสมบัติอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้ หรืออาจจำกัดจำนวนหรือการมีสิทธิ์ของสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ที่ได้รับหรือมีการทำธุรกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (เช่น อาจมีสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติบางประการที่อาจมีจำกัดให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่มีสิทธิ์หรือประเภทธุรกรรมที่เราเลือกสรรเท่านั้น) (การควบคุมดังกล่าวรวมเรียกว่า “ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์”) และ (5) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ HKITP อาจประกาศออกมาเป็นครั้งคราวใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney”, บนเว็บไซต์ทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”), โฆษณาที่เกี่ยวข้อง, การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับสมาชิกที่มีสิทธิ์และ/หรือประกาศหรือป้ายที่แสดงบริเวณเครื่องเล่น แหล่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ทำการขายหรือให้บริการ  สมาชิกที่มีสิทธิ์รับทราบว่า HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ได้ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 นี้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเป็นดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว
 4. HKITP ไม่ใช่ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู้ค้ารายอื่นให้บริการ (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น”) และผู้ค้ารายอื่นๆ ดังกล่าวไม่ได้ให้บริการข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นในนาม หรือเป็นตัวแทนของ HKITP หรือของบริษัทในเครือของ HKITP  HKITP ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน ภาษี ความเสียหาย การเรียกร้องสินไหม การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการ ภาระผูกพัน หรือความรับผิดใดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายตามลักษณการณ์ใดก็ตาม) ที่เกิดแก่สมาชิกที่มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น การให้บริการและการใช้ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยซัพพลายเออร์ของผู้ค้ารายนั้น 

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกตามที่กำหนด (“บัตร ที่ใช้งานได้”) เพื่อเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) โดยมีการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง จะได้รับบัตรกำนัลหนึ่ง (1) ใบสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ HKITP กำหนด (“บัตรกำนัล สำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก”).
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนอาจได้รับบัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกเพียงหนึ่ง (1) ชุด โดยไม่คำนึงถึงจำนวน ประเภท และมูลค่าบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อภายในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 3. HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวน ประเภท มูลค่า หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของบัตรที่ใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 4. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกจะต้องใช้โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ถือบัตรกำนัล โดยแสดงบัตรกำนัลพร้อมกับบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้งานได้ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่แลกรับด้วยตัวเอง 
 5. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกใช้ได้เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรที่ใช้งานได้ โดยไม่นับรวมวันที่งดรับข้อเสนอที่ HKITP ระบุ
 6. สิทธิประโยชน์นี้และการใช้บัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนออาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกและโรงแรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนอสินค้าในสวนสนุกและโรงแรมที่แสดงบน www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ และ (4) ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านสินค้าสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เป็นสินค้าต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. แลกรับของขวัญพิเศษตามที่กำหนดโดย HKITP ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทิค หรือที่แอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์ หรือที่คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส ในสวนสนุก
   1. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงประเภท รูปลักษณ์ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ในของขวัญพิเศษเป็นครั้งคราวได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว
   2. การขอรับของขวัญพิเศษมีให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับก่อน-หลังตามลำดับ โดยมีให้จนกว่าของจะหมด HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อการทดแทนหรือการชดเชยอื่นใดหากแขกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแลกรับของขวัญพิเศษได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม
  2. แลกใช้บัตรกำนัลส่วนลดสินค้ามูลค่า HK$10 จำนวนสาม (3) ใบที่ร้านค้าใดก็ได้ในสวนสนุก (“ร้านค้าในสวนสนุก”) หรือร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรมทั้งสามแห่งที่อยู่ติดกับสวนสนุก (“ร้านค้าในโรงแรม”)
 2. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับรถเข็นสินค้า
 3. ส่วนลดสินค้าใช้ไม่ได้กับการซื้อสินค้าที่ลดราคาแล้วหรือที่มีราคาพิเศษ, ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, จิวเวลรี PANDORA, จิวเวลรี Chow Tai Fook, สินค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้า H2O+®, สินค้า LEGO®, สินค้า FUJIFILM, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizens, Wooderful Life, แว่นตา ZOFF, Coca Cola® และ Starbucks® เป็นต้น), สินค้าที่ไม่ใช่จากดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี ดีวีดี), บริการเย็บปักถักร้อย, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส และสินค้าที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว

 สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านการรับประทานอาหารสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบจำนวนสอง (2) ชุดขึ้นไป ที่มีราคาไม่เกิน HK$169 ที่ร้านอาหารดีลักซ์หรือซิกเนเจอร์ในสวนสนุก โปรดดูข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารซิกเนเจอร์และร้านอาหารดีลักซ์ รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
  2. รับส่วนลด HK$5 เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบที่เมนสตรีท มาร์เก็ต ในสวนสนุก

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษสำหรับ MyDisney ในการเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกเมจิคแอคเซส และเป็นผู้ที่ทำการจองตามที่กำหนดที่โรงแรมธีมดิสนีย์ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก (“โรงแรม”) ในธุรกรรมที่ถูกต้องผ่านทาง https://www.hongkongdisneyland.com/th/offers-discounts/?type=offer-type-vacation-package,offer-type-rooms,offer-type-mydisney-fans จะได้รับบัตรกำนัล (“บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรม”) เมื่อเช็คอิน
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับบัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมไม่เกินหนึ่ง (1) ใบ โดยไม่คำนึงถึงจำนวน ประเภท และอัตราค่าห้องพักที่จองในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 3. HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวน ประเภท อัตราราคา หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของการจองโรงแรม
 4. บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมจะต้องใช้โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ได้รับการออกบัตรกำนัล โดยแสดงบัตรกำนัลพร้อมกับคีย์การ์ดห้องพักที่จองเอาไว้ ณ สถานที่แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง
 5. บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมใช้งานได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล และในช่วงการเข้าพักโรงแรมของสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่นับรวมวันที่งดรับข้อเสนอที่ HKITP ระบุ
 6. สิทธิประโยชน์นี้และการใช้บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/hotel-general-terms-conditions/ (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนออาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกและโรงแรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนอสินค้าในสวนสนุกและโรงแรมที่แสดงบน www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ และ (4) ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านสินค้าสำหรับ MyDisney เมื่อเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิก ที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เป็นสินค้าต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. แลกรับป้ายห้อยกระเป๋าตัวละครดิสนีย์รุ่นพิเศษหนึ่ง (1) ชิ้นที่ร้านค้าแห่งใดก็ได้ในโรงแรม
  2. แลกรับขวดเติมฟองพ่นฟรีหนึ่ง (1) ขวดเมื่อซื้อไม้กายสิทธิ์เปล่งแสงที่ร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรม
  3. แลกรับของขวัญจากร้านค้าตามที่กำหนดหนึ่ง (1) ชิ้น (มูลค่า HK$58) เมื่อมีการใช้จ่ายสุทธิ HK$500 ขึ้นไปในหนึ่งใบเสร็จที่ร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรม
  4. รับส่วนลด 20% ในการซื้อจิวเวลรีจาก PANDORA ซึ่งรวมถึงคอลเลกชันดิสนีย์จาก PANDORA อย่างน้อยหนึ่ง (1) คอลเลกชันโดยใช้จ่ายรวมทั้งหมด HK$3,000 ขึ้นไปในใบเสร็จเดียวที่ร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรมหรือในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (คอลเลกชันดิสนีย์จาก PANDORA ประกอบด้วยคอลเลกชันจิวเวลรีดิสนีย์จาก PANDORA คอลเลกชันสวนสนุกดิสนีย์ และคอลเลกชันฮ่องกงดิสนีย์แลนด์)
  5. รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าจาก® H2O+ ที่ร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรม 

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านการรับประทานอาหารสำหรับ MyDisney ในการเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิก ที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง ยกเว้นวันที่ 21-31 ธันวาคม 2021, วันที่ 1 มกราคม 2022 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2022 ซึ่งเป็นวันงดรับข้อเสนอ:
  1. แลกรับไอศกรีมเฮาส์เมดฟรีหนึ่ง (1) สกู๊ปสำหรับทุกการซื้อชุดอาหารกลางวันเติมสีสันหรือชุดอาหารระหว่างมือเช้าและกลางวันเติมสีสันหนึ่ง (1) ชุดที่ห้องอาหารเวิลด์ ออฟ คัลเลอร์ที่ Disney Explorers Lodge หรือไอศกรีมฟรีสอง (2) สกู๊ปสำหรับทุกการซื้อชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับสองคนที่วอลท์สคาเฟ่ และ
  2. รับส่วนลด HK$100 ต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนสำหรับบุฟเฟต์อาหารค่ำหรืออาหารค่ำแบบกึ่งบุฟเฟต์เดียวกันที่โต๊ะเดียวที่ห้องอาหารเอ็นแชนท์เท็ด การ์เด้นใน Hong Kong Disneyland Hotel หรือร้านเชฟมิกกี้ที่ Disney’s Hollywood Hotel(“สิทธิประโยชน์บุฟเฟต์อาหารค่ำ”) หรือส่วนลด HK$100 ต่อการใช้จ่ายทุก HK$500 ในช่วงอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคริสตัลโลตัสที่ Hong Kong Disneyland Hotel หรือห้องอาหารดราก้อนวินด์ที่ Disney Explorers Lodge (“สิทธิประโยชน์ช่วงอาหารค่ำ”)”):
   1. สิทธิประโยชน์บุฟเฟต์อาหารค่ำสามารถใช้ได้สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น และใช้ได้กับแขกผู้ใหญ่สูงสุด 7 คน
   2. สิทธิประโยชน์บุฟเฟต์อาหารค่ำสามารถใช้ได้สำหรับบุฟเฟต์อาหารค่ำหรืออาหารค่ำแบบกึ่งบุฟเฟต์ในช่วงเวลาการนั่งรับประทานอาหารแบบเต็มรอบ
   3. ภายใต้สิทธิประโยชน์ช่วงอาหารค่ำ สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับส่วนลดสูงสุด HK$800 สำหรับการใช้จ่าย HK$4,000 ขึ้นไปในใบเสร็จเดียว
   4. คิดค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% จากราคาเดิม
 2. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหาร  หากต้องการจองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูล โปรดโทรไปที่ (852) 3510-6000 (Hong Kong Disneyland Hotel), (852) 3510-2000 (Disney Explorers Lodge) หรือ (852) 3510-5000 (Disney's Hollywood Hotel)

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านส่วนลดค่าห้องพักสำหรับ MyDisney ในการเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่เช็คอินเข้าพักโรงแรมก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2021 จะได้รับส่วนลด HK$50 สำหรับหนึ่งในแพ็กเกจตกแต่งห้องพักของโรงแรมต่อไปนี้ โดยการจองแพ็กเกจเมื่อทำการจองห้องพักโรงแรม หรือโทร (852) 1-830-830 ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันก่อนวันที่เช็คอิน:
  1. แพ็กเกจตกแต่งห้องธีม “ฉลองวันเกิดให้มีความสุขกว่าเดิม” หรือ
  2. แพ็กเกจตกแต่งห้องธีม “ฉลองวันครบรอบให้มีความสุขกว่าเดิม” หรือ
  3. แพ็กเกจตกแต่งห้องธีม “ฉลองวันแต่งงานให้มีความสุขกว่าเดิม” หรือ
  4. แพ็กเกจตกแต่งห้องธีม “การเดินทางของดัฟฟี่และผองเพื่อน” หรือ
  5. แพ็กเกจตกแต่งห้องธีม “ทอย สตอรี่”
 2. ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันการตกแต่งห้องพักอื่นๆ ได้
 3. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการจองโรงแรมที่สมาชิกที่มีสิทธิ์จองเอาไว้

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กับโปรแกรม MyDisney

 1. สามารถใช้สิทธิประโยชน์แต่ละรายการที่ออกให้กับธุรกรรมที่ถูกต้องใดๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บัตรกำนัลหนึ่ง (1) ใบและสิทธิประโยชน์หนึ่ง (1) รายการสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น  รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกและใช้สิทธิประโยชน์จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 2. เราไม่ยอมรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรกำนัลที่เป็นสำเนา ชำรุด หรือดัดแปลง จะไม่มีการออกบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรกำนัลทดแทนบัตรที่สูญหาย
 3. บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้เพื่อคืนเงิน แลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ เว้นแต่ HKITP จะระบุเป็นอื่นอย่างชัดแจ้ง
 4. รายการสินค้าทั้งหมดที่ซื้อโดยใช้สิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เป็นไปตามนโยบายการเปลี่ยนคืนหรือคืนเงินที่พิมพ์อยู่ด้านหลังใบเสร็จการซื้อสินค้าต้นฉบับ
 5. หากมูลค่าสุทธิของธุรกรรมที่ถูกต้องหลังการคืนเงินหรือเปลี่ยนคืนสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์การใช้จ่ายขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ดังกล่าว จะถือว่าสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เป็นโมฆะ สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินคืนหรือสินค้าแลกเปลี่ยน จะต้องชำระเงินค่าส่วนลด ข้อเสนอ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับให้แก่ HKITP และคืนของขวัญที่แลกรับใดก็ตามแก่ HKITP หากมี
 6. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชัน หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ (รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับ MyDisney, ส่วนลดสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์, ส่วนลดสำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส, สิทธิพิเศษสำหรับวันเกิด หรือสิทธิประโยชน์ที่ต่ออายุใหม่)
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้: (ก) ประเภท รูปลักษณ์ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้า อาหารและเครื่องดื่มรายการใดก็ตามที่สามารถแลกรับได้โดยใช้สิทธิประโยชน์ (ข) ราคาของสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม (ค) เมนูในร้านอาหารที่กำหนดแต่ละแห่ง และ (ง) เวลาเปิดทำการของสถานที่แลกรับตามที่กำหนด
 8. สิทธิประโยชน์มีให้สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ทำธุรกรรมที่ถูกต้องเท่านั้นและไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้ สิทธิประโยชน์ (รวมถึงส่วนลด) มีให้สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้งานโดยส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เพื่อรับหรือซื้อสินค้า บริการ ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้วยเจตนาในการจำหน่ายต่อซึ่งสินค้า บริการ ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ นั้น สิทธิประโยชน์ (รวมถึงส่วนลด) จะต้องไม่ถูกนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ประเภทใดก็ตาม 
 9. สมาชิกที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อและข้อมูลส่วนตัวรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  HKITP อาจปฏิเสธที่จะรับบัตรกำนัลใดก็ตาม และปฏิเสธที่จะมอบสิทธิประโยชน์ใดก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ใช้หรือสิทธิอื่นๆ ของผู้ใช้ในการใช้บัตรกำนัลหรือสิทธิประโยชน์จน HKITP พึงใจเชื่อ หรือเกิดสถานการณ์ใดก็ตามดังที่อธิบายในย่อหน้าที่ 36 ด้านล่าง
 10. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบัญชี MyDisney ใดก็ตามได้ทุกเมื่อ (และการเป็นสมาชิก MyDisney ที่เกี่ยวข้อง) หรือระงับ หรือยุติสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับบัญชีหรือการเป็นสมาชิก โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชย หากทางบริษัทตัดสินด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวแล้วพบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้:
     (ก) หากการเป็นสมาชิก MyDisney หรือบัญชี MyDisney ถูกใช้เพื่อขอแลกรับสิทธิประโยชน์โดยผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสมาชิกที่ลงทะเบียนหรือเจ้าของบัญชี
     (ข) แขกที่เป็นสมาชิก MyDisney หรือมีบัญชี MyDisney มากกว่าหนึ่งรายการ
     (ค) สมาชิก MyDisney, บัญชี MyDisney และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่ถูกใช้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
     (ง) หากสมาชิกละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตาม กฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุก หรือกฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรม
     (จ) พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย หรือไม่พึงประสงค์
     (ฉ) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบปฏิบัติ หรือ
     (ช) กรณีที่ HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องเพิกถอนบัญชีหรือยุติสิทธิประโยชน์
 11. HKITP สงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับสิทธิประโยชน์ หรือยุติหรือระงับความพร้อมใช้งานของโปรแกรม MyDisney, บัญชี MyDisney และ/หรือสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เป็นครั้งคราวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดบันทึกไว้ และยกเว้นว่า HKITP จะแจ้งให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับย่อหน้าที่ 37 นี้
  HKITP อาจแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทางโพสต์ อีเมล หรือทางข้อความ SMS หรือโดยโพสต์การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ การเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามวิธีการดังกล่าว HKITP จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการเผยแพร่ที่เหมาะสม และจะแจ้งให้สมาชิกทราบช่องทางการเผยแพร่ด้วย  การใช้สิทธิ์สมาชิก MyDisney, บัญชี MyDisney หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องหลังวันที่ที่ระบุในเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม จะถือว่าสมาชิกยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น และสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้น
 12. สมาชิก MyDisney, บัญชี MyDisney และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น HKITP ไม่ได้รับประกันว่าการเข้าร่วมโปรแกรม MyDisney หรือการใช้บัญชี MyDisney หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นๆ และสิทธิประโยชน์จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจศาลใดก็ตามที่การเข้าร่วมโปรแกรมหรือการใช้บัญชีหรือสิทธิประโยชน์ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกจำกัดตามกฎหมาย ผู้ที่เลือกเข้าร่วมโปรแกรม MyDisney หรือใช้บัญชีหรือสิทธิประโยชน์โดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ หากมี
 13. เว้นแต่มีการแก้ไขโดยเฉพาะตามคำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ HKITP ให้ไว้ซึ่งบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้สมาชิก MyDisney และบัญชี MyDisney รวมถึงสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการจัดการ ประมวลผล และใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด
 15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 16. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 17. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมและสิทธิประโยชน์นี้
 18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ใช้ข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้