บัตรผ่านด่วนพิเศษ “Villain’s VIP” ฮาโลวีน

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

บัตรผ่านด่วนพิเศษชม “Villain’s VIP” ฮาโลวีน - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายละเอียดสำคัญ
 1. บัตรผ่านด่วนพิเศษชม “Villain’s VIP” ฮาโลวีน (แต่ละรายการเรียก “บัตรผ่าน”) จะมีการออกบัตรขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง รวมถึงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”) แอปบนมือถือของสวนสนุกและบริการประชาสัมพันธ์ลูกค้า รวมถึงข้อจำกัดอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ทางสวนสนุกกำหนดอยู่ในดุลยพินิจของสวนสนุกแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บัตรผ่านมีให้ซื้อทางออนไลน์บนเว็บไซต์และสถานที่จำหน่ายบัตรอื่นๆ ตามที่เรากำหนด
 3. บัตรผ่านแต่ละใบมอบสิทธิ์การเข้าชมด่วนพิเศษหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนเพื่อชมการแสดง “Let’s Get Wicked” และเข้าเล่น “Journey to Halloween Town” (“เครื่องเล่นที่กำหนด”) ในวันที่และเวลาที่ลูกค้าเลือก ณ เวลาทำการซื้อ และรวมผ้าคาดศีรษะธีมวันฮาโลวีนที่เลือก (มูลค่าไม่เกิน HK$138) (“ผ้าคาดศีรษะ”)
 4. ผู้เข้าพักจะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรผ่านจากเว็บไซต์ ผู้เข้าพักที่ถือบัตรผ่าน (แต่ละคนคือ “ผู้ถือบัตรผ่าน”) จะต้องแสดงอีเมลยืนยันเมื่อตอนเข้าเล่นเครื่องเล่นที่กำหนดและแลกรับผ้าคาดศีรษะได้ที่ร้านค้าใดก็ได้ในสวนสนุกหรือโรงแรมใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก (แต่ละแห่งคือ “โรงแรม”).
 5. บัตรผ่านใช้ได้เฉพาะการเข้าชมแบบด่วนพิเศษและการแลกรับผ้าคาดศีรษะในวันที่เดียวกันเท่านั้น (ณ เวลาที่กำหนด หากมีระบุ) ตามที่ระบุบนบัตรผ่านซึ่งตรงกับวันที่มีการออกบัตรผ่าน บัตรผ่านที่ยังไม่ได้ใช้และบัตรที่หมดอายุจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือไม่มีค่าชดเชยใด
 6. ผู้ถือบัตรจะต้องใช้คิวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่น “Journey to Halloween Town” การใช้คิวที่กำหนดไม่ได้รับประกันความเพลิดเพลินของเครื่องเล่นในทันที
 7. ผู้ถือบัตรจะต้องมาถึงทางเข้าโรงละครล่วงหน้าอย่างน้อย 20 นาทีเพื่อรอเข้าชมการแสดง “Let’s Get Wicked” เพื่อเพลิดเพลินไปกับสิทธิ์เข้าชมด่วนพิเศษที่เตรียมไว้ในการแสดง
 8. บัตรผ่านใช้ไม่ได้กับการเข้าชม (i) สวนสนุก (ii) อีเวนต์ส่วนตัว และ (iii) อีเวนต์พิเศษที่จะต้องเสียค่าเข้าชมแยกต่างหาก
 9. บัตรผ่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ได้มีไว้สำหรับขายต่อ
 10. การแลกรับผ้าคาดศีรษะไม่สามารถขอคืนเป็นเงิน แลกเปลี่ยน หรือแลกรับเป็นเงินสด หรือใช้แทนเงินสดได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชันอื่นๆ ได้
 11. การเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับกฎความปลอดภัย ผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านข้อจำกัดอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 12. จะไม่มีการยอมรับบัตรผ่านที่เป็นสำเนา ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลง บัตรผ่านที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกบัตรใหม่
 13. จะต้องใช้บัตรผ่านในเวลาทำการปกติของเครื่องเล่นที่กำหนด เครื่องเล่นที่กำหนดอาจเปลี่ยน ถูกระงับหรือยกเลิกเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าชดเชยหากเกิดเหตุการณ์จำเป็น
 14. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ หรือการคัดลอกสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการขายบัตรผ่านใดๆ
 15. เป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องเก็บรักษาบัตรผ่านไว้อย่างปลอดภัย เรา (รวมถึงพนักงานของเรา) ไม่มีหน้าที่สอบถามอัตลักษณ์ของผู้ถือบัตรผ่าน   ในกรณีที่มีการคัดลอกบัตรผ่านยื่นแสดงเมื่อตอนเข้าใช้บริการเครื่องเล่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้บริการ
 16. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านนี้
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างเราและผู้ถือบัตร บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
 18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระบุเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 19. เราขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและความใช้งานได้ของบัตรผ่าน ตั๋ว ทัวร์ ข้อเสนอ โปรโมชั่น (3) เปลี่ยนแปลงวันที่งดใช้สิทธิ์ใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่าน ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ ในแต่ละกรณีได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า “เรา” หรือ 'ของเรา' หมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) และ Hong Kong Disneyland Management Limited (ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด)
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com
Footer Links