ชุดคอมโบบัตรผ่านประตูเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์ “สิทธิพิเศษ” และบัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกแบบ 1 วันพร้อมข้อเสนอบัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นแบบ “สิทธิพิเศษ” หรือ “สิทธิพิเศษ+” – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายละเอียดสำคัญ
 1. สามารถซื้อข้อเสนอนี้ได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ที่กำหนดโดย Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) เท่านั้น
 2. เมื่อซื้อทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ ผู้เข้าชมจะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อข้อเสนอบนเว็บไซต์ ในขณะที่เข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') ผู้เข้าชมแต่ละท่านจำเป็นจะต้องแสดงอีเมลยืนยันที่ออกให้โดย HKITP ที่คอกหมุนทางเข้าหลักของสวนสนุกเพื่อยืนยันตัวตน
 3. ตั๋วเข้าชมและบัตรผ่านเข้าชมประเภท 1 วัน สามารถใช้ได้ในวันที่ระบุพิมพ์บนบัตรเท่านั้น ตั๋วหรือบัตรผ่านเข้าชมที่ไม่ได้ใช้ภายในวันที่ระบุพิมพ์ไว้ จะถือว่าเป็นโมฆะโดยไม่มีการเปลี่ยน คืนเงิน หรือไม่มีค่าชดเชยใด
 4. ผู้เข้าชมไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือแก้ไขตั๋วเข้าชมและบัตรผ่านประเภท 1 วันหลังจากที่จองไปแล้ว
 5. ข้อเสนอไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 6. ผู้เข้าชมอาจอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันเป็นบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วันราคาปกติ ด้วยการชำระส่วนต่างด้วยตนเองในวันเยี่ยมชมสวนสนุกเท่านั้น เพื่อความชัดเจน การอัปเกรดเป็นบัตรเข้าสวนสนุกราคาปกติประเภท 2 วันทำได้เฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ยังไม่ได้ใช้ในวันเดียวกันเท่านั้น
 7. ผู้เข้าชมสามารถอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันเป็นเมจิคแอคเซสด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการชำระส่วนต่างระหว่างราคาบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือก เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น บัตรเมจิคแอคเซสใดๆ ที่ออกด้วยการอัปเกรดจะใช้ได้หนึ่งปีโดยนับตั้งแต่วันที่มีการใช้บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ใช้แล้วจะไม่สามารถอัปเกรดได้
 8. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ และข้อจำกัดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
บัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ “สิทธิพิเศษ” หรือ “สิทธิพิเศษ+” - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. บัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ “สิทธิพิเศษ” หรือ 'สิทธิพิเศษ+' (“บัตรผ่าน”) มีการออกบัตรภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุก ซึ่งดูได้จาก www.hongkongdisneyland.com แอปบนมือถือของสวนสนุกและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 2. บัตรผ่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ได้มีไว้สำหรับขายต่อ
 3. บัตรผ่านนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้
 4. บัตรผ่านนี้มอบสิทธิพิเศษในการเข้าเล่นเครื่องเล่นที่กำหนด บัตรผ่านใช้ได้เฉพาะวันที่ระบุไว้ที่ด้านหน้าบัตรเท่านั้น ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ออกบัตรให้ บัตรผ่านที่ยังไม่ได้ใช้และบัตรที่หมดอายุจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือไม่มีค่าชดเชยใด
 5. บัตรผ่านและตั๋วต้องใช้โดยบุคคลเดียวกันในวันที่ที่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้ได้สำหรับกิจกรรมส่วนตัว และกิจกรรมพิเศษที่ต้องจ่ายค่าเข้าชมแยกต่างหาก
 6. ผู้ถือบัตรจะใช้คิวที่กำหนดสำหรับแต่ละเครื่องเล่นที่กำหนด การใช้คิวที่กำหนดไม่ได้รับประกันความเพลิดเพลินของเครื่องเล่นในทันที
 7. การเข้าเครื่องเล่นขึ้นอยู่กับกฎความปลอดภัย ผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านข้อจำกัดอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 8. จะไม่มีการรับบัตรผ่านที่ชำรุดเสียหายหรือได้รับการดัดแปลง บัตรผ่านที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกบัตรใหม่
 9. จะต้องใช้บัตรผ่านในเวลาทำการปกติของเครื่องเล่นที่กำหนด เครื่องเล่นอาจเปลี่ยน ถูกระงับหรือยกเลิก เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าชดเชยหากเกิดเหตุการณ์จำเป็น
 10. HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ หรือการคัดลอกสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการขายบัตรผ่านใดๆ ในกรณีที่มีการแสดงบัตรผ่านที่คัดลอกมาเพื่อเข้าสวนสนุก HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าชม
 11. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่าง ๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 12. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ รวมถึงการยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่านใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 13. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม MyDisney - รายละเอียดที่สำคัญ
 1. แขกผู้เข้าชมที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรม MyDisney แล้วที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/mydisney-fans/ และมี “บัญชี MyDisney” ที่ถูกต้อง (แขกผู้เข้าชมดังกล่าวเป็น “สมาชิก ที่มีสิทธิ์” และบัญชีที่ลงทะเบียนเป็น “บัญชี MyDisney”) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP สำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
 2. สิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney มีให้เฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหรือการจองที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP และดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยใช้บัญชี MyDisney ที่ถูกต้องของตนผ่านทางหน้าเว็บที่กำหนดโดย HKITP (“การทำธุรกรรมที่ถูกต้องเสร็จสิ้น”)  สมาชิกที่มีสิทธิ์จะต้อง (1) ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney ของตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) ดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในหน้าเว็บที่กำหนด และ (3) คงการลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney อยู่เสมอแม้ดำเนินการธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  เราจะไม่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney  เปลี่ยน หรือคืนเงินให้ในกรณีที่ทำธุรกรรมไม่เสร็จสิ้นในบัญชี MyDisney ที่ลงชื่อเข้าใช้
 3. สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับ (1) ระยะเวลาที่ใช้ได้และวันที่งดแลกรับข้อเสนอของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (2) สิทธิประโยชน์ที่พร้อมให้บริการดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (3) ชั่วโมงเปิดทำการและกำหนดความจุปริมาณคนของเครื่องเล่น สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ตั้ง (4) การควบคุมที่อาจจำกัดจำนวน ประเภท มูลค่า และคุณสมบัติอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้ หรืออาจจำกัดจำนวนหรือการมีสิทธิ์ของสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ที่ได้รับหรือมีการทำธุรกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (เช่น อาจมีสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติบางประการที่อาจมีจำกัดให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่มีสิทธิ์หรือประเภทธุรกรรมที่เราเลือกสรรเท่านั้น) (การควบคุมดังกล่าวรวมเรียกว่า “ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์”) และ (5) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ HKITP อาจประกาศออกมาเป็นครั้งคราวใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney”, บนเว็บไซต์ทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”), โฆษณาที่เกี่ยวข้อง, การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับสมาชิกที่มีสิทธิ์และ/หรือประกาศหรือป้ายที่แสดงบริเวณเครื่องเล่น แหล่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ทำการขายหรือให้บริการ  สมาชิกที่มีสิทธิ์รับทราบว่า HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ได้ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 นี้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเป็นดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว
 4. HKITP ไม่ใช่ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู้ค้ารายอื่นให้บริการ (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น”) และผู้ค้ารายอื่นๆ ดังกล่าวไม่ได้ให้บริการข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นในนาม หรือเป็นตัวแทนของ HKITP หรือของบริษัทในเครือของ HKITP  HKITP ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน ภาษี ความเสียหาย การเรียกร้องสินไหม การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการ ภาระผูกพัน หรือความรับผิดใดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายตามลักษณการณ์ใดก็ตาม) ที่เกิดแก่สมาชิกที่มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น การให้บริการและการใช้ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยซัพพลายเออร์ของผู้ค้ารายนั้น 
สิทธิประโยชน์สุดวิเศษสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก
 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกตามที่กำหนด (“บัตร ที่ใช้งานได้”) เพื่อเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) โดยมีการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง จะได้รับบัตรกำนัลหนึ่ง (1) ใบสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ HKITP กำหนด (“บัตรกำนัล สำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก”).
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนอาจได้รับบัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกเพียงหนึ่ง (1) ชุด โดยไม่คำนึงถึงจำนวน ประเภท และมูลค่าบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อภายในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 3. HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวน ประเภท มูลค่า หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของบัตรที่ใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 4. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกจะต้องใช้โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ถือบัตรกำนัล โดยแสดงบัตรกำนัลพร้อมกับบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้งานได้ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่แลกรับด้วยตัวเอง 
 5. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกใช้ได้เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรที่ใช้งานได้ โดยไม่นับรวมวันที่งดรับข้อเสนอที่ HKITP ระบุ
 6. สิทธิประโยชน์นี้และการใช้บัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนออาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกและโรงแรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนอสินค้าในสวนสนุกและโรงแรมที่แสดงบน www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ และ (4) ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านสินค้าสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก
 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เป็นสินค้าต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. แลกรับของขวัญพิเศษตามที่กำหนดโดย HKITP ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทิค หรือที่แอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์ หรือที่คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส ในสวนสนุก
   1. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงประเภท รูปลักษณ์ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ในของขวัญพิเศษเป็นครั้งคราวได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว
   2. การขอรับของขวัญพิเศษมีให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับก่อน-หลังตามลำดับ โดยมีให้จนกว่าของจะหมด HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อการทดแทนหรือการชดเชยอื่นใดหากแขกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแลกรับของขวัญพิเศษได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม
  2. แลกใช้บัตรกำนัลส่วนลดสินค้ามูลค่า HK$10 จำนวนสาม (3) ใบที่ร้านค้าใดก็ได้ในสวนสนุก (“ร้านค้าในสวนสนุก”) หรือร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรมทั้งสามแห่งที่อยู่ติดกับสวนสนุก (“ร้านค้าในโรงแรม”)
 2. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับรถเข็นสินค้า
 3. ส่วนลดสินค้าใช้ไม่ได้กับการซื้อสินค้าที่ลดราคาแล้วหรือที่มีราคาพิเศษ, ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, จิวเวลรี PANDORA, จิวเวลรี Chow Tai Fook, สินค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้า H2O+®, สินค้า LEGO®, สินค้า FUJIFILM, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizens, Wooderful Life, แว่นตา ZOFF, Coca Cola® และ Starbucks® เป็นต้น), สินค้าที่ไม่ใช่จากดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี ดีวีดี), บริการเย็บปักถักร้อย, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส และสินค้าที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว

 สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านการรับประทานอาหารสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบจำนวนสอง (2) ชุดขึ้นไป ที่มีราคาไม่เกิน HK$169 ที่ร้านอาหารดีลักซ์หรือซิกเนเจอร์ในสวนสนุก โปรดดูข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารซิกเนเจอร์และร้านอาหารดีลักซ์ รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
  2. รับส่วนลด HK$5 เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบที่เมนสตรีท มาร์เก็ต ในสวนสนุก
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.