ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - ภาพรวม

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ:

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการอัปเกรดบัตรเป็นเมจิคแอคเซส
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับอาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') และโรงแรมธีมดิสนีย์แห่งใดก็ตามที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก (แต่ละแห่งเรียก 'โรงแรม')
 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชันสินค้าและการแลกรับสิทธิ์ในสวนสนุกและโรงแรม
โปรดตรวจสอบ 'ฉ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ' ซึ่งบังคับใช้กับการซื้อทุกรายการบนเว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”)

ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในเอกสารฉบับนี้ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ' จะมีผลบังคับใช้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
  1. ผู้เข้าชมหนึ่งท่านสามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน (วันธรรมดา) แต่ละใบเพื่อเข้าสวนสนุกในวันธรรมดาใดก็ได้ที่ระบุในปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงสามเดือนหลังจากวันที่ดังกล่าว
  2. ผู้เข้าชมหนึ่งท่านสามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน (วันที่มีคนเยอะ) แต่ละใบเพื่อเข้าสวนสนุกในวันธรรมดาหรือวันที่มีคนเยอะใดก็ได้ที่ระบุในปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงสามเดือนหลังจากวันที่ดังกล่าว
  3. ผู้เข้าชมหนึ่งท่านสามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน (วันที่มีคนเยอะพิเศษ) แต่ละใบเพื่อเข้าสวนสนุกหนึ่งครั้งในวันที่สวนสนุกเปิดให้บริการ (วันธรรมดา วันที่มีคนเยอะ หรือวันที่มีคนเยอะพิเศษ) ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงสามเดือนหลังจากวันที่ดังกล่าว
  4. สามารถใช้งานบัตรประเภทวันธรรมดา บัตรประเภทวันที่มีคนเยอะ และบัตรประเภทวันที่มีคนเยอะพิเศษจนถึงสามเดือนดังที่กำหนดในปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ให้ไว้ที่นี่ ปฏิทินและวันที่สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันเป็นไปตามการดำเนินงานของสวนสนุก และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราว ขอแนะนำให้แขกผู้เข้าชมตรวจสอบปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่อัปเดตล่าสุดในเวลาที่ทำการซื้อ
  5. การใช้บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดิมเท่านั้น
  6. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้ตั๋ว รูปที่ประทับตราด้วยมือและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใด ที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดตั๋ว (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนหรือบุตรหลาน ก่อนที่จะเข้ามายังพาร์ค โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุให้ไวในบางครั้ง#
   *ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิด หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
   #ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมดังกล่าวแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับตั๋ว 1-วัน ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  7. HKITP อาจปฏิเสธการเข้าชมสวนสนุกและ/หรือการอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้เข้าชมผู้ซึ่งมีอายุ ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ สำหรับใช้งานบัตรเข้าสวนสนุกที่ HKITP ไม่สามารถยืนยันได้
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน
  1. ผู้เข้าชมที่ถือตั๋ว 2-วันจะต้องเข้าเยี่ยมชมพาร์คแรกในวันที่หรือก่อนวันที่สามารถใช้ได้วันสุดท้ายที่พิมพ์ไว้บนตั๋ว และเยี่ยมชมพาร์คอีกครั้งภายใน 6 วันหลังจากที่เยี่ยมชมครั้งแรก
  2. การใช้ตั๋ว 2 วันแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดิมเท่านั้น
  3. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้ตั๋ว รูปที่ประทับตราด้วยมือและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใด ที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดตั๋ว (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนหรือบุตรหลาน ก่อนที่จะเข้ามายังพาร์ค โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุให้ไวในบางครั้ง##
   *ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิด หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
   #ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมดังกล่าวแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับตั๋ว 2-วัน ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  4. อัปเกรดจากบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
   4.1 ผู้เข้าชมที่มีบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ได้ใช้ มีสิทธิ์นำบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน ตามอัตราราคาที่เผยแพร่ ณ ขณะนั้น โดยจะชำระแค่ค่าส่วนต่าง ส่วนต่างราคาที่ใช้บังคับขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายบัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน และอัตราของบัตรเข้าสวนสนุก 2 วันที่เผยแพร่
   4.2 สามารถอัปเกรดบัตรได้ที่บูธจำหน่ายบัตรหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ทางเข้าหลักของสวนสนุก และแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม
   4.3 บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ไม่ได้ใช้งานและยังไม่หมดอายุ และบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ระบุว่าไม่สามารถอัปเกรดได้ (ไม่ว่าจะระบุบนบัตรหรือระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกบัตร) ไม่สามารถนำมาอัปเกรดได้
  5. HKITP อาจปฏิเสธการเข้าเยี่ยมชมพาร์คและ/หรืออัปเกรดตั๋วสำหรับผู้เข้าชมผู้ซึ่งมีอายุ ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ สำหรับใช้งานตั๋วที่ไม่สามารถยืนยันได้โดย HKITP
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการอัปเกรดบัตรเป็นเมจิคแอคเซส
  1. บัตรที่ไม่ได้ใช้งานสามารถนำมาอัปเกรดเป็นบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสได้ โดยชำระค่าส่วนต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอเมจิคแอคเซสและข้อเสนอบัตรที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่างราคาขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อบัตรและประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือก
  2. สามารถอัปเกรดบัตรเป็นบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ใช้งานได้ของบัตรเท่านั้น ไม่สามารถอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกเป็นบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสได้หลังจากวันที่เข้าชมสวนสนุก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้งานได้ของบัตร ขึ้นอยู่กับว่าเกิดกรณีใดก่อน
  3. บัตรสมาชิกที่ออกให้เมื่อมีการขออัปเกรด จะใช้งานได้เป็นเวลา 1 ปีนับจากการเข้าเยี่ยมชมสวนสนุกครั้งแรกของผู้เข้าชมที่มีบัตรเข้าสวนสนุก เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ HKITP ที่บังคับใช้กับบัตรเข้าสวนสนุกและสิทธิประโยชน์หรือข้อเสนอการอัปเกรด (หากมี) ดังกล่าว
  4. บัตรที่ระบุไว้ว่าไม่สามารถอัปเกรดได้หรือระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกบัตร ไม่สามารถนำมาอัปเกรดได้
  5. หากบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชันอาหารและเครื่องดื่มและการแลกรับสิทธิ์ในสวนสนุกและโรงแรม
  1. โปรโมชันหรือบัตรกำนัลแลกรับอาหารและเครื่องดื่ม ('บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม') สามารถใช้ได้เฉพาะในร้านอาหารที่กำหนด (ตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มหรืออีเมลยืนยัน หรือจดหมายเกี่ยวกับบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม) และจะต้องใช้ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ที่กำหนด
  2. จะต้องแสดงบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม ณ เวลาที่สั่งอาหารและชำระเงิน ทางร้านอาจเก็บบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มที่พิมพ์ออกมา
  3. การแลกรับรายการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการเมนูและเวลาเปิดทำการของสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่กำหนด ณ เวลาที่แลกรับ
  4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับรายละเอียดของสิ่งต่อไปนี้ของร้านอาหารหรือสถานที่แต่ละแห่งตามกรณีด้วยดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียว (ก) ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหาร (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ, (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล แขกผู้เข้าชมสามารถดูแผนที่นำทางของสวนสนุกเพื่อทราบสถานที่ตั้งของร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารแบบเสิร์ฟที่โต๊ะ และแหล่งรถเข็นขายของกลางแจ้งในสวนสนุก และดูที่ www.hongkongdisneyland.com/dining หรือแอปสวนสนุกบนมือถือ เพื่อทราบสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการของร้านอาหารในสวนสนุกและในโรงแรม
  5. จะมีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มจากราคาเดิมที่ระบุไว้ (หากมี)
  6. ผู้เข้าชมจะต้องถือบัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อเข้ามาในสวนสนุกและใช้บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม
  7. การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถในโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชันสินค้าและการแลกรับสิทธิ์ในสวนสนุกและโรงแรม
  1. บัตรกำนัลสำหรับโปรโมชันหรือการแลกรับสินค้า (แต่ละรายการเรียก 'บัตรกำนัลสินค้า') จะต้องใช้ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าที่กำหนดในะระยะเวลาที่ใช้งานได้
  2. จะต้องแสดงบัตรกำนัลสินค้า ณ เวลาที่ทำการซื้อหรือแลกรับสินค้าตามที่กำหนด ทางร้านอาจเก็บบัตรกำนัลสินค้าที่พิมพ์ออกมา
  3. รายการสินค้าที่แลกรับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัลสินค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการใช้จ่าย) ได้อีกต่อไปหลังมีการขอคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไปแล้ว HKITP อาจขอให้คืนสินค้าหรือจ่ายราคาส่วนต่างของรายการสินค้าที่แลกรับไปแล้วโดยใช้บัตรกำนัลสินค้า HKITP อาจปฏิเสธคำขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในธุรกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรกำนัลสินค้า 
  4. สามารถแลกรับรายการสินค้าได้ตราบเท่าที่มีในสต็อกเท่านั้น ในกรณีที่รายการสินค้าบางประเภทหรือบางรูปแบบหมด HKITP อาจ (แต่ไม่มีภาระหน้าที่) เสนอสินค้าอย่างอื่นแทนสำหรับการแลกรับหรือส่วนลด ซึ่งกำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้า และในการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงทำการของร้านค้า ภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
  6. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าในการซื้อหน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, จิวเวลรี PANDORA, จิวเวลรี Chow Tai Fook, สินค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้าจาก H2O+®, สินค้าจาก LEGO®, สินค้าจาก FUJIFILM, สินค้าจาก Starbucks®, นาฬิกาข้อมือดิสนีย์จาก Citizen, Wooderful Life, สินค้าจาก Moleskine และ NATIONAL GEOGRAPHIC ฯลฯ), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ, ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอ, ซีดี, ดีวีดี), กระเป๋า Magical Goodie, บริการแบบเฉพาะบุคคล, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, สินค้าที่ถูกสำรองไว้ สั่งซื้อ หรือซื้อทางออนไลน์หรือนอกสวนสนุกหรือโรงแรม รางวัล Magic Prize และสินค้ารายการอื่นๆ ที่เลือกไว้ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นระยะ
  7. ผู้เข้าชมจะต้องถือบัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อเข้ามาในสวนสนุกและใช้บัตรกำนัลสินค้า
  8. การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถในโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว  หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์ 
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ
  1. การอ้างอิง 'บัตร' และ 'บัตรกำนัล' ในข้อกำหนดและเงื่อนไข หมายถึงบัตรและบัตรกำนัลที่พิมพ์ออกมาและ/หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หมายเลขยืนยัน หรือหลักฐานการเข้าสวนสนุกหรือสิทธิ์การแลกรับอื่นใดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หากมี และมีระยะเวลาใช้งานที่ออกให้โดย HKITP เว้นแต่จะระบุเป็นอื่น
  2. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและการใช้งานได้ของบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ โปรโมชัน (3) เปลี่ยนแปลงวันที่งดใช้สิทธิ์ใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับการใช้งานข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ในแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  3. การออกบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และเอกสารยืนยัน การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ บริการ และทัวร์ รวมถึงการเข้ามาในสวนสนุก โรงแรม หรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ('รีสอร์ท') และการใช้สถานที่อำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) รายละเอียดสำคัญที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (3) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ (4) ข้อกำหนดล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงที่ HKITP เป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎเพื่อให้ทั้งรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนแปลงหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสถานที่หรือโหมดการดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือสถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ง) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรีสอร์ท (จ) ระงับชั่วคราวหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความบันเทิง หรือโปรแกรมการตลาด การนำเสนอ หรือกิจกรรมใดก็ตาม และ/หรือ (ฉ) จำกัดจำนวนการซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม หรือจำกัดการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตาม โดยแต่ละกรณีเนื่องมาจากปริมาณจำกัดการรองรับคน สภาพอากาศแปรเปลี่ยน หรือมีงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อ HKITP พิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการในสถานการณ์ดังกล่าว
  4. บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล ทัวร์ และข้อเสนอหรือโปรโมชันใดๆ ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันบัตรเข้าสวนสนุกหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระบุเป็นอย่างอื่น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น
  5. ผู้เข้าชมจะต้องเข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อใช้หรือแลกรับสินค้า ข้อเสนอ หรือโปรโมชันใดก็ตามที่มีให้ในสวนสนุก เว้นแต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกฟรี
  6. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
  7. แขกผู้เข้าชมจะต้องปฏิบัติตามข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อเข้ามายังรีสอร์ท
   1. แขกผู้เข้าชมทุกท่าน (ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น) จะต้องใช้แอป “LeaveHomeSafe” และแสดง 'หลักฐานการฉีดวัคซีน' เมื่อเข้ามายังสถานที่ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงสวนสนุกและร้านอาหารสำหรับการนั่งรับประทานในร้าน ผู้เข้าชมที่มี 'รหัสสีแดง' หรือ 'รหัสสีเหลืองอำพัน' ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังสถานที่ที่กำหนดดังที่กล่าวมา
   2. แขกผู้เข้าชมแต่ละท่านที่รับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารหรือเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงที่มีผู้เข้าร่วม 8 คนขึ้นไป จะต้องแสดงภาพถ่ายผล RAT ที่เป็นลบที่ตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยมีชื่อ รวมถึงวันที่และเวลาที่ทำการตรวจที่ระบุบนชุดตรวจ หรือ SMS ที่มีผลตรวจ PCR เป็นลบที่ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ามายังสถานที่ให้บริการ
  8. ผู้เข้าชมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านทางเว็บไซต์ได้ ('การซื้อบนเว็บไซต์') ผู้เข้าชมที่ทำการซื้อใดก็ตามบนเว็บไซต์ ต้องกรอกข้อมูลที่ร้องขอซึ่งรวมถึงชื่อผู้เข้าชมและข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ
  9. ผู้เข้าชมขอรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้สำหรับการซื้อบนเว็บไซต์นั้นเป็นจริงและถูกต้อง ผู้เข้าชมต้องรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าตนได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวในการซื้อบนเว็บไซต์
  10. จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการซื้อบนเว็บไซต์อาจขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารอื่นๆ ที่ระบุไว้และเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินตามระยะเวลา
  11. ผู้เข้าชมต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ใช้ในการซื้อบนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเสมือนในการซื้อบนเว็บไซต์
  12. ในการแลกใช้บัตรเข้าสวนสนุก ทัวร์ ข้อเสนอ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ซื้อบนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบนเว็บไซต์พร้อมกับหมายเลขยืนยันที่ออกให้เมื่อทำการซื้อบนเว็บไซต์ หาก HKITP ร้องขอ ผู้เข้าชมจะต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนเพื่อยืนยันว่าตนเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกต้องซึ่งใช้ทำการซื้อบนเว็บไซต์
  13. จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ที่พิมพ์อยู่บนบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หรือเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่มีวันที่ใช้งานได้ระบุอยู่ ให้ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะโดยไม่สามารถขอรับค่าชดเชย ขอคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนได้
  14. บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยันแต่ละรายการ สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เราจะไม่ยอมรับบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยันแบบทำสำเนา ใช้แล้ว หรือไม่สมบูรณ์ บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยันจะเป็นโมฆะหากทำการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หรือหมายเลขยืนยันสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกและใช้งานบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยัน จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
  15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลกับบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ หรือโปรโมชันประเภทต่างๆ หรือยุติการใช้งานใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  16. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบัตรเข้าสวนสนุก ทัวร์ ข้อเสนอ หรือโปรโมชันประเภทต่างๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดในข้อขัดแย้งดังกล่าว
  17. เราไม่ยอมรับหลักฐานการส่งสินค้าว่าเป็นหลักฐานในการให้บริการ HKITP จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น ความขัดข้อง การลบ ข้อบกพร่อง การปฏิบัติงานหรือการส่งต่อ การสื่อสารที่ล่าช้า การโจรกรรม การทำลาย การดัดแปลง หรือสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์ข้อเสนอที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลธุรกรรมหรือบันทึกสูญหายหรือล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานหรือส่งต่อบนเว็บไซต์ข้อเสนอหรือไม่ก็ตาม อันเป็นผลให้เกิดความผิดปกติของการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เกิดไวรัส ข้อบกพร่อง หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
  18. HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัย ปัญหา หรือการทำงานทางเทคนิคที่บกพร่องใดก็ตามของเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ ความล้มเหลวของระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ ของเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของซอฟต์แวร์ หรือการได้รับอีเมลหรือการลงทะเบียนใดบนบัญชีที่มีปัญหาทางเทคนิคหรือมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์เกินขนาด หรือสาเหตุเหล่านี้รวมกัน ซึ่งรวมถึงความบกพร่องหรือเสียหายของคอมพิวเตอร์ของแขกผู้เข้าชมหรือของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วม หรือดาวน์โหลดเอกสารใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำดังกล่าว
  19. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าชมใดก็ตามที่ไม่มีคุณสมบัติใช้บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หมายเลขยืนยัน หรือข้อเสนอใดก็ตามในกรณีที่ HKITP มีมูลเหตุอันสมควรที่ควรเชื่อว่าผู้เข้าชมละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตามเหล่านี้ HKITP อาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ตามเข้ามาในรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทได้ทุกเมื่อ หรือร้องขอให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่อนุญาตให้เข้ามาในสวนสนุกแล้วออกจากสวนสนุก โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชย โดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว และมีมูลเหตุหรือไม่ก็ได้
  20. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
  21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อเสนอใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ด้วยตนเองโดยผู้เข้าชมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการเข้ารีสอร์ทหรือการมีส่วนร่วมในข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจศาลที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกรับข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
  22. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้ทำการซื้อกับ HKITP ในสถานที่จำหน่ายที่กำหนด (รวมถึงเว็บไซต์) บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้