ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทัวร์

ดิสนีย์สเปคทาคูลาร์ทัวร์

 1. "ดิสนีย์สเปคทาคูลาร์ทัวร์" (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ทัวร์") ให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่มีบัตรผ่านประตูที่ใช้ได้ สำหรับการเข้าสวนสนุก (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "สวนสนุก") ในวันที่ใช้บริการทัวร์นี้เท่านั้น ราคาของทัวร์นี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก ค่าอาหาร และค่าเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ผู้เข้าชมต้องมีบัตรผ่านประตูที่ใช้ได้ เพื่อเข้าสวนสนุก
 2. ผู้เข้าชมสามารถซื้อทัวร์ได้ในราคา 4,688 เหรียญฮ่องกง ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  1. ทัวร์นี้ใช้เวลานานสามชั่วโมงต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลาที่ผู้เข้าชมได้จองไว้ ผู้เยี่ยมชมสามารถต่อเวลาของทัวร์ได้ ในราคาชั่วโมงละ 1,300 เหรียญฮ่องกง แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
  2. ผู้เข้าชมสามารถเลือกลูกทัวร์ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมในทัวร์นี้ได้สูงสุด 6 คน (โดยต้องมีลูกทัวร์ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งคน)
  3. ผู้เข้าชมทุกท่านต้องเป็นบุคคลเดิมตลอดการทัวร์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าชมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. โปรแกรมทัวร์ประกอบด้วย:
  1. สิทธิพิเศษทางด่วนผ่านเขาเครื่องเล่นต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชม*
  2. ที่นั่งพิเศษสำหรับชมการแสดงต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชม*
  3. พื้นที่พิเศษสำหรับชมขบวนพาเหรดตอนกลางวันของดิสนีย์ ในระหว่างการเยี่ยมชม*
  4. พื้นที่พิเศษสำหรับชมขบวนพาเหรด "ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์" ในตอนกลางคืน*
  5. รับฟังข้อมูลสนุก ๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จากไกด์นำชม
  6. บริการผู้ช่วยส่วนตัวในการจองที่จอดรถในที่จอดที่สำรองไว้ให้โดยเฉพาะ ร้านอาหาร และบัตรเข้าสวนสนุก
  * ขึ้นอยู่กับเวลาที่เปิดให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวหรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงแต่ละแห่ง
 4. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ทัวร์นี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ผู้เข้าชมท่านใดที่มาถึงจุดรวมตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่ได้เยี่ยมชมครบทุกแห่งตามกำหนดการ และจะไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้เข้าชมจะได้รับรหัสประจำตัวที่กำหนดให้ เพื่อเข้าพื้นที่พิเศษที่กำหนดให้สำหรับการชมขบวนพาเหรด "ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์" (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "รหัสประจำตัว") ผู้เข้าชมต้องมาถึงพื้นที่พิเศษที่กำหนดให้ ก่อนเวลาที่ขบวนพาเหรดจะเริ่ม และต้องแสดงรหัสประจำตัวเพื่อเข้าพื้นที่พิเศษดังกล่าว
 6. ทัวร์และรหัสประจำตัวนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอแลกเป็นสินค้าหรือบริการอื่น ๆ และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ รหัสประจำตัวทั้งหมดสามารถเพิกถอนได้ และจะถือเป็นโมฆะหากมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใด ๆ
 7. Hongkong International Theme Parks Limited (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “HKITP”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดปิดสวนสนุกหรือสถานที่ท่องเที่ยว การปิดสวนสนุกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสวนสนุกเป็นการชั่วคราว การจำกัดจำนวนของผู้ที่เข้าสวนสนุก และ/หรือการระงับหรือยกเลิกสถานที่ท่องเที่ยวหรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงแต่ละแห่ง อันเนื่องจากขีดจำกัดที่สวนสนุกสามารถรองรับได้ สภาพอากาศ หรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสนุก หรือหาก HKITP พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในสถานการณ์นั้น ๆ โดยที่ทางสวนสนุกไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าชมไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. ภายในขอบเขตที่ไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ HKITP อาจระงับหรือยกเลิกทัวร์นี้ตามตารางรายการในกรณีที่มีสภาพอากาศแปรปรวนตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ทั้งนี้ หาก HKITP ระงับหรือยกเลิกทัวร์นี้ในกรณีดังกล่าว ผู้เข้าชมจะได้รับเงินคืนเท่ากับราคาที่จ่ายสำหรับทัวร์นี้ อนึ่ง ผู้เข้าชมไม่สามารถยกเลิกการจองทัวร์นี้ได้ หลังจากที่ยืนยันการจองแล้ว
 9. ทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทัวร์ได้
 10. การให้บริการทัวร์และการเข้าสวนสนุกจะอยู่ภายใต้กฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุก ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com และจัดพิมพ์อยู่ในแผนที่นำเที่ยวสวนสนุก ผู้เข้าชมสามารถขอแผนที่นำเที่ยวสวนสนุกได้ที่บูธขายบัตรหรือช่องลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relations)
 11. เด็กอายุ 3 ปี หรือต่ำกว่านี้ สามารถเข้าสวนสนุกได้ฟรี
 12. ผู้เข้าชมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อซื้อทัวร์บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “การซื้อบนเว็บไซต์”)
 13. ผู้เข้าชมต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติ
 14. เพื่อใช้บัตรชำระเงินในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ พร้อมกับแจ้งหมายเลขการยืนยันที่ระบบออกให้สำหรับการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์เพื่อรับบัตรที่ซื้อไว้ หมายเลขการยืนยันสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนำหมายเลขการยืนยันที่ใช้แล้วหรือที่ซ้ำกันมาใช้โดยเด็ดขาดHongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากใบยืนยันนี้หรือหมายเลขการยืนยันสูญหาย เสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 15. หาก HKITP ร้องขอ ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา ในฐานะผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุมัติสำหรับบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบนเว็บไซต์นี้
 16. ผู้เข้าชมไม่สามารถใช้บัตรเสมือนสำหรับการซื้อบนเว็บไซต์
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 18. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าว และในเรื่องที่เกี่ยวกับทัวร์นี้
 19. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการระงับหรือยกเลิกทัวร์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ทัวร์นี้ให้บริการตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "HKSAR") เท่านั้น ผู้เข้าชมสามารถขอรับบริการทัวร์นี้ด้วยตัวเองใน HKSAR เท่านั้น HKITP ไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นว่าทัวร์นี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่น ๆ และทัวร์นี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในทัวร์ดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในทัวร์นี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 21. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 22. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 23. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และบุคคลซึ่งทำการซื้อกับ HKITP ในพื้นที่ที่ทำการขายที่กำหนดไว้ (รวมทั้งเว็บไซต์) บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิตาม Contracts (rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดในสัญญานี้

สตาร์ วอร์ส™ทัวร์แบบวีไอพี

 1. "สตาร์ วอร์สทัวร์แบบวีไอพี" (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ทัวร์") ให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่มีบัตรผ่านประตูที่ใช้ได้ สำหรับการเข้าสวนสนุก (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "สวนสนุก") ในวันที่ใช้บริการทัวร์นี้เท่านั้น ราคาของทัวร์นี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก ค่าอาหาร และค่าเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ผู้เข้าชมต้องมีบัตรผ่านประตูที่ใช้ได้ เพื่อเข้าสวนสนุก
 2. ผู้เข้าชมสามารถซื้อทัวร์ได้ในราคา 5,888 เหรียญฮ่องกง ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ทัวร์นี้ใช้เวลานานสามชั่วโมงต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลาที่ผู้เข้าชมได้จองไว้ ผู้เยี่ยมชมสามารถต่อเวลาของทัวร์ได้ ในราคาชั่วโมงละ 1,300 เหรียญฮ่องกง แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
  • ผู้เข้าชมสามารถเลือกลูกทัวร์ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมในทัวร์นี้ได้สูงสุด 6 คน (โดยต้องมีลูกทัวร์ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งคน)
  • ผู้เข้าชมทุกท่านต้องเป็นบุคคลเดิมตลอดการทัวร์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าชมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. โปรแกรมทัวร์ประกอบด้วย:
  • สิทธิพิเศษทางด่วนผ่านเขาเครื่องเล่นต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชม*
  • ที่นั่งพิเศษสำหรับชมการแสดงต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชม*
  • มีโควตาจองไว้สำหรับ "การฝึกเป็นเจได: ไทรอัลส์ ออฟ เดอะ เทมเปิล" หนึ่งครั้งในช่วงเวลาทัวร์* (เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 4-12 ขวบ)
  • ทักทายตัวละครจาก สตาร์ วอร์ส ตามที่กำหนดไว้
  • พื้นที่พิเศษสำหรับชมขบวนพาเหรดตอนกลางวันของดิสนีย์ ในระหว่างการเยี่ยมชม*
  • พื้นที่พิเศษสำหรับชมขบวนพาเหรด "ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์" ในตอนกลางคืน*
  • รับฟังข้อมูลสนุก ๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จากไกด์นำชม
  • บริการผู้ช่วยส่วนตัวในการจองที่จอดรถในที่จอดที่สำรองไว้ให้โดยเฉพาะ ร้านอาหาร และบัตรเข้าสวนสนุก
  * ขึ้นอยู่กับเวลาที่เปิดให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวหรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงแต่ละแห่ง
 4. ทัวร์นี้ดำเนินเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง ขึ้นอยู่กับการจองล่วงหน้าและความพร้อมในการให้บริการ
 5. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ทัวร์นี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ผู้เข้าชมท่านใดที่มาถึงจุดรวมตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่ได้เยี่ยมชมครบทุกแห่งตามกำหนดการ และจะไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. ผู้เข้าชมจะได้รับรหัสประจำตัวที่กำหนดให้ เพื่อเข้าพื้นที่พิเศษที่กำหนดให้สำหรับการชมขบวนพาเหรด "ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์" (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "รหัสประจำตัว") ผู้เข้าชมต้องมาถึงพื้นที่พิเศษที่กำหนดให้ ก่อนเวลาที่ขบวนพาเหรดจะเริ่ม และต้องแสดงรหัสประจำตัวเพื่อเข้าพื้นที่พิเศษดังกล่าว
 7. ทัวร์และรหัสประจำตัวนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอแลกเป็นสินค้าหรือบริการอื่น ๆ และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ รหัสประจำตัวทั้งหมดสามารถเพิกถอนได้ และจะถือเป็นโมฆะหากมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใด ๆ
 8. Hongkong International Theme Parks Limited (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “HKITP”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดปิดสวนสนุกหรือสถานที่ท่องเที่ยว การปิดสวนสนุกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสวนสนุกเป็นการชั่วคราว การจำกัดจำนวนของผู้ที่เข้าสวนสนุก และ/หรือการระงับหรือยกเลิกสถานที่ท่องเที่ยวหรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงแต่ละแห่ง อันเนื่องจากขีดจำกัดที่สวนสนุกสามารถรองรับได้ สภาพอากาศ หรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสนุก หรือหาก HKITP พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในสถานการณ์นั้น ๆ โดยที่ทางสวนสนุกไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าชมไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ภายในขอบเขตที่ไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ HKITP อาจระงับหรือยกเลิกทัวร์นี้ตามตารางรายการในกรณีที่มีสภาพอากาศแปรปรวนตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ทั้งนี้ หาก HKITP ระงับหรือยกเลิกทัวร์นี้ในกรณีดังกล่าว ผู้เข้าชมจะได้รับเงินคืนเท่ากับราคาที่จ่ายสำหรับทัวร์นี้ อนึ่ง ผู้เข้าชมไม่สามารถยกเลิกการจองทัวร์นี้ได้ หลังจากที่ยืนยันการจองแล้ว
 10. ทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทัวร์ได้
 11. การให้บริการทัวร์และการเข้าสวนสนุกจะอยู่ภายใต้กฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุก ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com และจัดพิมพ์อยู่ในแผนที่นำเที่ยวสวนสนุก ผู้เข้าชมสามารถขอแผนที่นำเที่ยวสวนสนุกได้ที่บูธขายบัตรหรือช่องลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relations)
 12. เด็กอายุ 3 ปี หรือต่ำกว่านี้ สามารถเข้าสวนสนุกได้ฟรี
 13. ผู้เข้าชมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อซื้อทัวร์บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “การซื้อบนเว็บไซต์”)
 14. ผู้เข้าชมต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติ
 15. เพื่อใช้บัตรชำระเงินในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ พร้อมกับแจ้งหมายเลขการยืนยันที่ระบบออกให้สำหรับการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์เพื่อรับบัตรที่ซื้อไว้ หมายเลขการยืนยันสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนำหมายเลขการยืนยันที่ใช้แล้วหรือที่ซ้ำกันมาใช้โดยเด็ดขาดHongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด) ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากใบยืนยันนี้หรือหมายเลขการยืนยันสูญหาย เสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 16. หาก HKITP ร้องขอ ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา ในฐานะผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุมัติสำหรับบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบนเว็บไซต์นี้
 17. ผู้เข้าชมไม่สามารถใช้บัตรเสมือนสำหรับการซื้อบนเว็บไซต์
 18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 19. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าว และในเรื่องที่เกี่ยวกับทัวร์นี้
 20. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการระงับหรือยกเลิกทัวร์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. ทัวร์นี้ให้บริการตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "HKSAR") เท่านั้น ผู้เข้าชมสามารถขอรับบริการทัวร์นี้ด้วยตัวเองใน HKSAR เท่านั้น HKITP ไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นว่าทัวร์นี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่น ๆ และทัวร์นี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในทัวร์ดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในทัวร์นี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 22. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 23. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 24. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และบุคคลซึ่งทำการซื้อกับ HKITP ในพื้นที่ที่ทำการขายที่กำหนดไว้ (รวมทั้งเว็บไซต์) บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิตาม Contracts (rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดในสัญญานี้

ข้อความแจ้งเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในการซื้อหรือให้บริการทัวร์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับการร้องขอหรือข้อซักถามต่าง ๆ การบังคับใช้ข้อกำหนดในการเจราจาหรือติดต่อทางการค้า การส่งเอกสารในการดำเนินการให้กับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานในบริษัทของเรา วัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความมั่นคง หรือความปลอดภัย ทางสวนสนุกกำหนดให้ผู้เยี่ยมชมต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลในช่องที่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอได้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือส่งให้กับบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถดูรายชื่อประเภทของผู้ที่เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ ได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees ทั้งนี้ท่านสามารถขอเข้าดู และขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเราจัดเก็บไว้ได้ โดยส่งอีเมลคำขอของท่านมาที่ผู้จัดการแผนกข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com

Footer Links