Pas Masuk Taman Tema Awal

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting

 1. Pas Masuk Taman Tema Awal (“Pas”) hanya boleh digunakan oleh Pemegang Pas secara bersemuka untuk kemasukan satu kali sahaja ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) melalui pintu masuk yang ditetapkan sehingga satu jam sebelum waktu pembukaan rasmi Taman Tema (“Tempoh Kemasukan Awal”) bagi tarikh sah Pas seperti yang diterbitkan dari semasa ke semasa di laman web Hong Kong Disneyland (“Laman Web”).
 2. Pas boleh dibeli dalam tempoh tersebut di Laman Web dari semasa ke semasa, tertakluk pada ketersediaan dan kuota.
 3. Apabila melengkapkan pembelian dalam talian, tetamu dikehendaki untuk (a) memilih tarikh kemasukan yang disukai, dan (b) memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain seperti yang dikehendaki oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”). E-mel pengesahan akan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan pada masa pembelian.
 4. Maksimum empat Pas boleh dibeli dalam setiap transaksi di Laman Web.
 5. Tetamu tidak boleh membatalkan atau membetulkan tarikh kesahan dan butiran lain untuk Pas selepas pembelian.
 6. Pas hanya sah digunakan semasa Tempoh Kemasukan Awal pada tarikh yang dicetak pada media Pas dan akan tamat tempoh pada waktu pembukaan rasmi Taman Tema.
 7. Semua Pas yang dibeli dalam transaksi yang sama mesti digunakan bersama untuk kemasukan Taman Tema. Tetamu yang menggunakan Pas mesti memasuki Taman Tema bersama-sama dengan mengemukakan media Pas dan tiket kemasukan mereka yang sah.
 8. Pas hanya boleh digunakan melalui barisan yang ditetapkan di Pintu Masuk Utama Taman Tema. Masa beratur berbeza-beza bergantung pada operasi Taman Tema pada hari tersebut dan tetamu dinasihatkan untuk meluangkan masa yang mencukupi sebelum Tempoh Kemasukan Awal.
 9. Pas tidak termasuk kemasukan segera ke Taman Tema. Tetamu dikehendaki untuk menggunakan barisan yang ditetapkan dan mematuhi peraturan, arahan, aturan dan/atau operasi Taman Tema yang ditentukan oleh HKITP. Tiada pampasan, pertukaran atau bayaran balik akan dibuat jika Tetamu tidak dapat menggunakan Pas kerana tiba lewat di barisan yang ditetapkan.
 10. Pas dan manfaat Pas yang tidak digunakan mengikut terma dan syarat ini (termasuk mana-mana Pas yang tidak digunakan semasa Tempoh Kemasukan Awal pada tarikh sah dan bersama-sama dengan Pas lain yang dibeli dalam transaksi yang sama) pada tarikh sah akan terbatal tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 11. Pas hanya sah untuk kegunaan satu kali sahaja dan tidak boleh digunakan untuk masuk semula ke Taman Tema. Tetamu hanya boleh masuk semula ke Taman Tema semasa waktu pembukaan rasmi Taman Tema dengan mengemukakan tiket atau kad keahlian mereka yang sah.
 12. Pas tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menggunakan Pas ini, tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah untuk memasuki Taman Tema.
 13. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian adalah tertakluk kepada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 14. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki untuk menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema dan menaik taraf tiket (jika berkenaan). Jika tetamu memilih untuk gambar anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh pengenalan diri termasuklah tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan tiket. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
 15. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, bukan untuk dijual dan tertakluk pada ketersediaan.
 16. Pas tidak termasuk sebarang jaminan untuk mengakses, kemasukan atau masa menunggu ke mana-mana tarikan, kedai barang niaga, makanan dan minuman atau lokasi lain.
 17. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah (i) bilangan tarikan, kedai barang niaga dan makanan dan minuman atau lokasi lain yang tersedia semasa Tempoh Kemasukan Awal, (ii) lokasi, kapasiti, waktu operasi atau operasi mana-mana tarikan, kedai barang niaga dan makanan dan minuman atau lokasi lain, dan/atau (iii) apa-apa aspek lain dari sebarang tarikan, kedai barang niaga dan makanan dan minuman atau lokasi lain, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih awal, bayaran balik atau pampasan.
 18. HKITP boleh menolak untuk menerima atau membenarkan penebusan dan penggunaan mana-mana Pas, dan menahan atau membatalkan mana-mana manfaat dalam Pas, dalam setiap kes tanpa bayaran balik, pertukaran atau pampasan jika menurut pertimbangan (i) Pas dan/atau manfaat Pas digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 19. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah (i) harga, kesahan atau ketersediaan Pas dan faedahnya; (ii) lokasi, kapasiti, waktu operasi atau operasi Taman Tema dan/atau mana-mana kemudahan dan tawarannya; (iii) tarikan-tarikan yang ditetapkan, kedai barang niaga dan lokasi makanan dan minuman; dan/atau (iv) apa-apa aspek lain bagi Pas dan manfaatnya, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan.
 20. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menetapkan atau mengubah harga, kesahan dan/atau tarikh disekat mana-mana Pas, tiket, lawatan, produk, perkhidmatan, tawaran, diskaun atau promosi; dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana Pas, tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

 

Terma dan Syarat Umum

 1. Pengeluaran dan penggunaan Pas serta komponen dan kemasukannya ke Taman Tema atau bahagian lain di Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) masing-masing tertakluk pada (i) terma dan syarat ini; (ii) “Soroton Tawaran”, “Halaman Produk” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan dalam halaman tawaran dan halaman pembelian Pas pada laman web, (iii) “Terma dan Syarat Umum” tersedia di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/; (iv) peraturan dan undang-undang yang terpakai untuk lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa had, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan Peraturan dan Undang-undang Hotel) yang dinyatakan di www.hongkongdisneyland.com; dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi dalam keseluruhan atau mana-mana bahagian Resort, (b) menukar atau menyelaras keperluan kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Taman Tema atau mana-mana lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran, kemudahan atau ameniti di situ, (c) menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Resort atau mana-mana bahagiannya, (d) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagiannya, (e) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan, ameniti atau hiburan atau program pemasaran, penawaran atau aktiviti, dan/atau (f) mengenakan had ke atas pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa istimewa, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketertiban, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
 2. Pas yang tidak lengkap, rosak atau telah diubah tidak akan diterima. Pas yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 3. Pas pendua tidak akan diterima. Pas tidak sah jika telah diubah atau telah diubah suai. HKITP tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian atau kesulitan yang disebabkan oleh ralat komputer atau peranti mudah alih. HKITP seharusnya tidak bertanggungjawab untuk (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk apa-apa Pas. Rekod HKITP yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan Pas seharusnya muktamad dan menyeluruh.
 4. Jika terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain bagi terma dan syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan akhir untuk pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan Pas.
 6. Pas dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Pas hanya boleh ditebus di HKSAR menurut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat perwakilan bahawa pembelian, penebusan atau penggunaan Pas sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan Pas tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa yang pembelian, penebusan atau penggunaan Pas sedemikian dilarang atau dihadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk membeli, menebus dan/atau menggunakan Pas berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang berkenaan.
 7. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut unang-undang HKSAR.
 8. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dengan tetamu yang membeli Pas ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.


Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.