สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ – เครื่องเล่น 3 แห่ง

รายละเอียดสำคัญ
 1. สามารถใช้บัตรผ่านเข้าเครื่องเล่น "สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 3 แห่ง" (แต่ละรายการเรียก "บัตรผ่าน") เพื่อการเข้าถึงด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นที่กำหนดในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ("สวนสนุก") โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถดูรายละเอียดบัตรผ่านสำหรับใช้เข้าเครื่องเล่นได้ในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านบนเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) 
 2. สามารถซื้อบัตรผ่านได้บนเว็บไซต์และในสถานที่ที่กำหนดในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ("รีสอร์ท") ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 3. เมื่อซื้อบัตรทางออนไลน์ ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ แขกผู้เข้าชมจะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรทางเว็บไซต์
 4. แขกผู้เข้าชมไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขประเภท วันที่ใช้งานได้ และรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรเข้าสวนสนุกหลังจากซื้อแล้ว
 5. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องและทำการจองการเข้าชมสวนสนุกในวันที่บัตรผ่านใช้งานได้ การจองการเข้าชมสวนสนุกขึ้นอยู่กับโควตาจำกัดปริมาณคน
 6. บัตรผ่านที่ซื้อทางออนไลน์ สามารถใช้งานได้เฉพาะในวันที่ตามที่ระบุในอีเมลยืนยันเท่านั้น บัตรผ่านที่ซื้อในรีสอร์ทจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่ทำการซื้อเท่านั้น บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 7. เราจะออกบัตรผ่านให้และเก็บไว้ในช่องทางการเก็บบัตรผ่านดังต่อไปนี้ (1) สำหรับบัตรผ่านที่ซื้อทางออนไลน์ บัตรผ่านจะอยู่ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้แขกผู้เข้าชม (2) สำหรับบัตรผ่านที่ซื้อในรีสอร์ท แขกผู้เข้าชมสามารถรับบัตรผ่านได้ที่ช่องจำหน่ายบัตรในสวนสนุก
 8. ต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ HKITP อาจขอให้แขกผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนหรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 9. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่านประเภทดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้
 10. บัตรผ่านไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจำหน่ายต่อได้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 11. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและระยะเลาที่บัตรผ่านใช้งานได้ (3) ยุติหรือระงับการจำหน่ายบัตรผ่านชั่วคราว (4) เปลี่ยนแปลงสถานที่จำหน่ายบัตรผ่าน (5) เปลี่ยนแปลง กำหนดตารางเวลาใหม่ ปิด ระงับชั่วคราว หรือนำเครื่องเล่นใดหรือการแสดงใดก็ตามออกไปสำหรับบัตรผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในแต่ละกรณีและในทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใด
 12. เราจะออกบัตรผ่านตามรายละเอียดสำคัญที่ระบุไว้ในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านและหน้าการซื้อบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน hongkongdisneyland.com/book/tickets/, กฎและข้อบังคับของสวนสนุกที่ระบุใน www.hongkongdisneyland.com, แอปของสวนสนุกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับเครื่องเล่นที่เลือก
 1. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 2. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 3. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้กับบัตรผ่าน
 1. เราจะไม่รับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลง เราจะไม่ออกบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียให้ใหม่ในกรณีที่บัตรผ่านสูญหาย
 2. เราไม่รับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียที่เป็นสำเนา บัตรผ่านจะเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 3. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าเล่นเครื่องเล่นผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ รวมถึงการยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่านใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดีย
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่ใช้บัตรผ่าน บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ – เครื่องเล่น 8 แห่ง

รายละเอียดสำคัญ
 1. สามารถใช้บัตรผ่านเข้าเครื่องเล่น "สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง" (แต่ละรายการเรียก "บัตรผ่าน") เพื่อการเข้าถึงด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นที่กำหนดในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ("สวนสนุก") โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถซื้อบัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นได้ในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านบนเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด ("HKITP")
 2. สามารถซื้อบัตรผ่านได้บนเว็บไซต์และในสถานที่ที่กำหนดในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ("รีสอร์ท") โดย HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 3. เมื่อซื้อบัตรทางออนไลน์ ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องเลือกประเภทบัตรเข้าสวนสนุก และแจ้งชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ แขกผู้เข้าชมจะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านเว็บไซต์
 4. แขกผู้เข้าชมไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขประเภท วันที่ใช้งานได้ และรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรเข้าสวนสนุกหลังจากซื้อแล้ว
 5. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก ในการใช้งานบัตร แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกและการจองการเข้าชมสวนสนุกที่ถูกต้องในวันที่ใช้งานบัตรได้ การจองการเข้าชมสวนสนุกขึ้นอยู่กับโควตาจำกัดปริมาณคน
 6. บัตรผ่านที่ซื้อทางออนไลน์ สามารถใช้งานได้เฉพาะในวันที่ตามที่ระบุในอีเมลยืนยันเท่านั้น บัตรผ่านที่ซื้อในรีสอร์ทจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่ทำการซื้อเท่านั้น บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 7. เราจะออกบัตรผ่านให้และเก็บไว้ในช่องทางการเก็บบัตรผ่านดังต่อไปนี้ (1) สำหรับบัตรผ่านที่ซื้อทางออนไลน์ บัตรผ่านจะอยู่ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้แขกผู้เข้าชม (2) สำหรับบัตรผ่านที่ซื้อในรีสอร์ท แขกผู้เข้าชมสามารถรับบัตรผ่านได้ที่ช่องจำหน่ายบัตรในสวนสนุก
 8. ต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ HKITP อาจขอให้แขกผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนหรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 9. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่านประเภทดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้
 10. บัตรผ่านไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจำหน่ายต่อได้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 11. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและระยะเลาที่บัตรผ่านใช้งานได้ (3) ยุติหรือระงับการจำหน่ายบัตรผ่านชั่วคราว (4) เปลี่ยนแปลงสถานที่จำหน่ายบัตรผ่าน (5) เปลี่ยนแปลง กำหนดตารางเวลาใหม่ ปิด ระงับชั่วคราว หรือนำเครื่องเล่นใดหรือการแสดงใดก็ตามออกไปสำหรับบัตรผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในแต่ละกรณีและในทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใด
 12. เราจะออกบัตรผ่านให้โโยเป็นไปตามรายละเอียดสำคัญที่ระบุในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านและหน้าการซื้อบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/book/tickets/, กฎและข้อบังคับของสวนสนุกที่ระบุใน www.hongkongdisneyland.com, แอปของสวนสนุกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP จะเป็นผู้กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับเครื่องเล่นที่เลือก
 1. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 2. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 3. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้กับบัตรผ่าน
 1. เราจะไม่รับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลง เราจะไม่ออกบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียให้ใหม่ในกรณีที่บัตรผ่านสูญหาย
 2. เราจะไม่รับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียที่เป็นสำเนา บัตรผ่านจะเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดียจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 3. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ รวมถึงการยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่านใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านหรือบัตรผ่านบนสื่อมีเดีย
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่ใช้บัตรผ่าน บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com