บัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนใคร

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ

 1. สามารถใช้บัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนใคร ("บัตรผ่าน") โดยผู้ถือบัตรผ่านที่ยื่นด้วยตนเองเท่านั้น โดยสามารถใช้เพื่อเข้ามายังสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ("สวนสนุก") หนึ่งครั้งผ่านทางเข้าที่กำหนดก่อนเวลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของสวนสนุกสูงสุด 1 ชั่วโมง ("ช่วงเวลาเข้าสวนสนุกก่อนใคร") ในวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน ซึ่งอาจมีเผยแพร่ระบุเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ("เว็บไซต์")
 2. สามารถซื้อบัตรผ่านได้ในช่วงเวลาดังกล่าวบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและขีดจำกัดจำนวนคน
 3. เมื่อทำการซื้อทางออนไลน์ แขกจะต้อง (ก) เลือกวันที่เข้าชมที่ต้องการ และ (ข) ระบุชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) อาจร้องขอ เราจะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในตอนซื้อ
 4. สามารถซื้อบัตรผ่านได้สูงสุด 4 ใบในแต่ละธุรกรรมบนเว็บไซต์
 5. แขกไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขวันที่ใช้งานได้และรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรผ่านหลังจากการซื้อได้
 6. บัตรผ่านใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาการเข้าสวนสนุกก่อนใครเท่านั้นที่พิมพ์บนบัตรผ่านรูปแบบสื่อ และจะหมดอายุในเวลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของสวนสนุก
 7. จะต้องใช้บัตรผ่านทั้งหมดที่ซื้อในธุรกรรมเดียวกันพร้อมกันสำหรับการเข้าสวนสนุก แขกที่ใช้บัตรผ่านจะต้องเข้าสวนสนุกพร้อมกันโดยแสดงบัตรผ่านรูปแบบสื่อและบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้งานได้
 8. สามารถใช้บัตรผ่านได้ในคิวตามที่กำหนดที่ทางเข้าหลักของสวนสนุก เวลาของคิวอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของสวนสนุกในวันดังกล่าว และขอแนะนำให้แขกเผื่อเวลาล่วงหน้าให้เพียงพอสำหรับช่วงเวลาเข้าสวนสนุกก่อนใคร
 9. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก แขกต้องใช้คิวตามที่กำหนดและทำตามกฎที่บังคับใช้ คำสั่ง การจัดเตรียม และ/หรือการดำเนินงานของสวนสนุกตามที่ HKITP กำหนด จะไม่มีการชดเชย แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินในกรณีที่แขกไม่สามารถใช้บัตรผ่านได้อันเนื่องมาจากการมาถึงสายตามคิวที่กำหนด
 10. บัตรผ่านและสิทธิประโยชน์ของบัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงบัตรผ่านใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาเข้าสวนสนุกก่อนใครในวันที่ใช้งานได้ ร่วมกับบัตรผ่านอื่นๆ ที่ซื้อในธุรกรรมเดียวกัน) ในวันที่ใช้งานได้ จะถือว่าเป็นโมฆะโดยสามารถแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือขอค่าชดเชยได้
 11. บัตรผ่านใช้งานได้หนึ่งครั้งเท่านั้น และไม่สามารถใช้เข้ามายังสวนสนุกซ้ำอีกได้ แขกสามารถเข้ามายังสวนสนุกซ้ำอีกครั้งได้เฉพาะในช่วงเวลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของสวนสนุกเท่านั้น โดยแสดงบัตรหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้อง
 12. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก ในการใช้บัตรผ่าน ผู้เข้าชมจำเป็นต้องใช้บัตรผ่านประตูที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่บริเวณสวนสนุก
 13. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 14. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก แขกผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตร การประทับตราที่มือ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราวเพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนเองหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุให้ไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิด หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตร ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 15. บัตรผ่านไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจำหน่ายต่อได้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 16. บัตรผ่านไม่มีการรับประกันการเข้าถึง การผ่านประตู หรือเวลาในการรอเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นใดๆ ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นใด
 17. HKITP สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง (1) จำนวนเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นๆ ที่ให้บริการในช่วงเวลาเข้าสวนสนุกก่อนใคร (2) สถานที่ ปริมาณคนที่รองรับ เวลาเปิดทำการหรือการดำเนินงานของเครื่องเล่นใดๆ ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นๆ และ/หรือ (3) ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณีได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใด
 18. HKITP อาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรืออนุญาตการแลกรับและการใช้บัตรผ่านใดๆ และระงับหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในบัตรผ่านนี้ตามแต่กรณีโดยไม่มีการคืนเงิน เปลี่ยน หรือจ่ายค่าชดเชยใดให้หากบริษัทใช้ดุลยพินิจของตนและพบว่า (1) มีการใช้บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ของบัตรผ่านในเชิงพาณิชย์หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 19. HKITP สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง (1) ราคา การใช้งานได้ หรือความพร้อมให้บริการของบัตรผ่านและสิทธิประโยชน์ของบัตรผ่าน (2) สถานที่ ปริมาณคนที่รองรับ เวลาทำการหรือดำเนินงานของสวนสนุก และ/หรือสถานที่อำนวยความสะดวกและข้อเสนอ (3) เครื่องเล่น ร้านค้า สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามที่กำหนด และ/หรือ (4) ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับบัตรผ่านและสิทธิประโยชน์ของบัตรผ่านตามแต่กรณีได้ทุกเมื่อและเป็นบางครั้งคราว โดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด
 20. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคา ระยะเวลาที่ใช้งานได้ และ/หรือวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ ของบัตรผ่าน บัตร ทัวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน และ (3) ยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่าน ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ตามแต่ละกรณีได้ทุกเมื่อและในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. การออกบัตรผ่านและใช้งานบัตรผ่านรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ของบัตรผ่านและการเข้ามายังสวนสนุกหรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ("รีสอร์ท") แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) “ไฮไลต์ข้อเสนอ”, "หน้าผลิตภัณฑ์" และ “รายละเอียดสำคัญ” ที่ระบุในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านและหน้าการซื้อบนเว็บไซต์ (3) “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” ที่ระบุใน www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (4) กฎระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุใน www.hongkongdisneyland.com และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ HKITP กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎเพื่อให้ทั้งรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนแปลงหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสถานที่หรือโหมดการดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของสวนสนุกหรือสถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ง) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรีสอร์ท (จ) ระงับชั่วคราวหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความบันเทิง หรือโปรแกรมการตลาด การนำเสนอ หรือกิจกรรมใดก็ตาม และ/หรือ (ฉ) จำกัดจำนวนการซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม หรือจำกัดการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตาม โดยแต่ละกรณีเนื่องมาจากปริมาณจำกัดการรองรับคน สภาพอากาศแปรเปลี่ยน หรือมีงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อ HKITP พิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการในสถานการณ์ดังกล่าว
 2. เราจะไม่รับบัตรผ่านที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลง เราจะไม่ออกบัตรให้ใหม่ในกรณีที่บัตรผ่านสูญหาย
 3. เราไม่รับบัตรที่เป็นสำเนา บัตรผ่านจะเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง HKITP ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ อันเกิดจากข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 5. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านนี้
 6. บัตรผ่านนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น บัตรผ่านนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้บัตรผ่านนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และบัตรผ่านนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้บัตรผ่านดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกซื้อ แลกรับ และ/หรือใช้บัตรผ่านนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่ใช้บัตรผ่าน บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้


คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com