Akses Premier Disney

Lihat semua Tawaran Istimewa

Akses Premier Disney - 3 Tarikan - Butiran Penting
 1. Pas Kemasukan Tarikan “Akses Premier Disney – 3 Tarikan” (setiap “Pas”) boleh digunakan untuk kemasukan utama ke tarikan yang ditetapkan di Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) tertakluk pada Terma dan Syarat. Tarikan yang Pas boleh digunakan boleh didapati di halaman tawaran Pas pada laman web (“Laman Web”) ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”). 
 2. Pas tersedia untuk dibeli di Laman Web dan di lokasi yang ditetapkan di Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) seperti yang ditentukan oleh HKITP dari masa ke masa.
 3. Semasa melengkapkan pembelian dalam talian, Tetamu perlu memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain yang diperlukan oleh HKITP. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Pas pada Laman Web.
 4. Tetamu tidak boleh membatalkan atau membetulkan jenis, tarikh sah laku dan butiran lain Pas selepas pembelian.
 5. Pas ini tidak termasuk kemasukan ke Untuk menggunakan Pas, Tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh sah laku Pas. Tempahan lawatan taman Tema tertakluk pada kuota terhad.
 6. Pas yang dibeli secara dalam talian hanya sah untuk penggunaan pada tarikh yang dicetak pada e-mel pengesahan. Pas yang dibeli di Resort hanya sah untuk penggunaan pada tarikh pembelian. Pas yang tidak digunakan pada tarikh sah laku akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 7. Pas akan dikeluarkan dan disimpan dalam media Pas yang berikut: (i) untuk Pas yang dibeli dalam talian dalam e-mel pengesahan yang dikeluarkan kepada Tetamu, (ii) untuk Pas yang dibeli di Resort dalam tiket kemasukan Tetamu ke dalam Taman Tema.
 8. Pas mesti digunakan oleh individu yang sama pada tarikh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan Tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadi mereka atau memberikan maklumat lain kerana HKITP mungkin memerlukannya untuk tujuan pengesahan.
 9. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh sah laku Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.
 10. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, bukan untuk dijual dan tertakluk pada ketersediaan.
 11. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga dan sah laku Pas; (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas; (iv) mengubah lokasi jualan Pas; (v) mengubah, menjadualkan semula, menutup, menggantung atau menamatkan apa-apa tarikan atau pertunjukan yang Pas mungkin digunakan dalam setiap kes pada bila-bila masa dan dari masa ke masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan.
 12. Pas dikeluarkan dengan tertakluk pada Butiran Penting yang dinyatakan dalam halaman tawaran dan halaman pembelian Pas di Laman Web, Terma dan Syarat Am di hongkongdisneyland.com/book/tickets/, Peraturan dan Undang-Undang Taman Tema yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih Taman Tema dan Perhubungan Tetamu serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau lanjutan.
Terma dan Syarat yang berkenaan dengan tarikan yang dipilih
 1. Pemegang Pas seharusnya mengemukakan media Pas yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang dipilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 2. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan dipilih semasa waktu operasinya.
 3. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi syarat masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh bermain.
Terma dan Syarat Umum yang berkenaan dengan Pas
 1. Pas atau media Pas yang tidak lengkap, rosak atau telah diubah tidak akan diterima. Pas atau media Pas yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 2. Pas atau media Pas pendua tidak akan diterima. Pas tidak sah jika telah diubah atau telah diubah suai. HKITP tidak bertanggungjawab atas (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk mana-mana Pas atau media Pas. Rekod HKITP yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan Pas atau media Pas seharusnya muktamad dan menyeluruh.
 3. HKITP berhak menolak untuk menerima Pas atau media Pas atau membenarkan kemasukan keutamaan ke dalam apa-apa tarikan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut budi bicaranya bahawa (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 4. Jika berlaku apa-apa konflik atau tidak konsisten antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas ini pada bila-bila masa tanpa apa-apa notis terlebih dahulu.
 6. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut dan sebaliknya, berhubungan dengan Pas atau media Pas
 7. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang menggunakan Pas ini. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk melaksanakan apa-apa terma perjanjian ini.


Akses Premier Disney - 8 Tarikan - Butiran Penting
 1. Pas Kemasukan Tarikan “Akses Premier Disney – 8 Tarikan” (setiap “Pas”) boleh digunakan untuk kemasukan utama ke tarikan yang ditetapkan di Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) tertakluk pada Terma dan Syarat. Tarikan yang Pas boleh digunakan boleh didapati di halaman tawaran Pas pada laman web (“Laman Web”) ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”).
 2. Pas tersedia untuk dibeli di Laman Web dan di lokasi yang ditetapkan di Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) seperti yang ditentukan oleh HKITP dari masa ke masa.
 3. Semasa melengkapkan pembelian dalam talian, Tetamu perlu memilih jenis Pas dan memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh HKITP. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Pas di Laman Web.
 4. Tetamu tidak boleh membatalkan atau membetulkan jenis, tarikh sah laku dan butiran lain Pas selepas pembelian.
 5. Pas ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menggunakan Pas, Tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh sah laku Pas.  Tempahan lawatan taman Tema tertakluk pada kuota terhad.
 6. Pas yang dibeli secara dalam talian hanya sah untuk penggunaan pada tarikh yang dicetak pada e-mel pengesahan. Pas yang dibeli di Resort hanya sah untuk penggunaan pada tarikh pembelian. Pas yang tidak digunakan pada tarikh sah laku akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 7. Pas akan dikeluarkan dan disimpan dalam media Pas yang berikut: (i) untuk Pas yang dibeli dalam talian dalam e-mel pengesahan yang dikeluarkan kepada Tetamu, (ii) untuk Pas yang dibeli di Resort dalam tiket kemasukan Tetamu ke dalam Taman Tema.
 8. Pas mesti digunakan oleh individu yang sama pada tarikh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan Tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadi mereka atau memberikan maklumat lain kerana HKITP mungkin memerlukannya untuk tujuan pengesahan.
 9. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh sah laku Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.
 10. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, bukan untuk dijual dan tertakluk pada ketersediaan.
 11. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga dan sah laku Pas; (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas; (iv) mengubah lokasi jualan Pas; (v) mengubah, menjadualkan semula, menutup, menggantung atau menamatkan apa-apa tarikan atau pertunjukan yang Pas mungkin digunakan dalam setiap kes pada bila-bila masa dan dari masa ke masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan.
 12. Pas dikeluarkan dengan tertakluk pada Butiran Penting yang dinyatakan dalam halaman tawaran dan halaman pembelian Pas di Laman Web, Terma dan Syarat Am di hongkongdisneyland.com/book/tickets/, Peraturan dan Undang-Undang Taman Tema yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih Taman Tema dan Perhubungan Tetamu serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau lanjutan.
Terma dan Syarat yang berkenaan dengan tarikan yang dipilih
 1. Pemegang Pas seharusnya mengemukakan media Pas yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang dipilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 2. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan dipilih semasa waktu operasinya.
 3. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi syarat masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh bermain.
Terma dan Syarat Umum yang berkenaan dengan Pas
 1. Pas atau media Pas yang tidak lengkap, rosak atau telah diubah tidak akan diterima. Pas atau media Pas yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 2. Pas atau media Pas pendua tidak akan diterima. Pas tidak sah jika telah diubah atau telah diubah suai. HKITP tidak bertanggungjawab atas (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk mana-mana Pas atau media Pas. Rekod HKITP yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan Pas atau media Pas seharusnya muktamad dan menyeluruh.
 3. HKITP berhak menolak untuk menerima Pas atau media Pas atau membenarkan kemasukan keutamaan ke dalam apa-apa tarikan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut budi bicaranya bahawa (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 4. Jika berlaku apa-apa konflik atau tidak konsisten antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menamatkan atau menggantung ketersediaan Pas ini pada bila-bila masa tanpa apa-apa notis terlebih dahulu.
 6. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad untuk pertikaian tersebut dan sebaliknya, berhubungan dengan Pas atau media Pas
 7. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang menggunakan Pas ini. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk melaksanakan apa-apa terma perjanjian ini.


Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com