ข้อเสนอสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

วิธีการจอง

คุณสามารถจองทางออนไลน์ได้ เพียงคลิกที่ ตรวจสอบห้องว่าง ในหน้านี้ คุณก็สามารถจองห้องพักของคุณได้ทันที

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรจองได้ด้วย กรุณาโทรหาศูนย์บริการรับจองห้องพักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland Reservation Center) ที่หมายเลข +852 1-830-830 และแจ้งว่าคุณต้องการซื้อ 'ข้อเสนอสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป'

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 1. วันที่งดรับส่วนลด ได้แก่ วันที่ 30 กันยายนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2016, วันที่ 22 ธันวาคม 2016 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2017, วันที่ 27 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017
 2. ราคาจริงของข้อเสนอจะขึ้นอยู่กับวันที่เช็คอินและประเภทของห้องพักที่คุณเลือก (โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ ดังที่ระบุไว้ที่ด้านล่างนี้)
 3. ทางโรงแรมจะคิดค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% จากอัตราราคาของห้องพักที่ลดราคาแล้ว
 4. ในการจอง ทางโรงแรมจะคิดค่ามัดจำเท่ากับอัตราราคาของห้องพักในคืนแรก สำหรับการจองแต่ละครั้ง
 5. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนวันเข้าพักได้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเข้าเช็คอิน ยกเว้นในวันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2016, วันที่ 1 – 2, 15 – 16, 29 - 30 เมษายน 2017, วันที่ 30 มิถุนายน 2017, วันที่ 21 กรกฎาคมถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2017, วันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2017 ลูกค้าจะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การยกเลิกในทุกกรณีภายหลังกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถูกปรับเต็มราคาของแพ็คเกจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักจะขึ้นอยู่กับห้องว่างที่มีและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ (ดังระบุไว้ด้านล่าง) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหลังกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 7. ห้องพักแต่ละห้องสามารถรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 4 ท่าน
 8. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถนำมาคิดค่าคอมมิชชันได้
 9. ข้อเสนอทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
 1. ข้อเสนอนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ และข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวน ประเภท และคุณลักษณะอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดให้สำหรับข้อเสนอนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า 'ข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์') ลูกค้ารับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “HKITP”) สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่ใช้ได้ของข้อเสนอ และข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ได้ ภายใต้ดุลพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของลูกค้าเท่านั้น และไม่สามารถขายต่อ หรือใช้สำหรับการทัวร์แบบกลุ่ม การจัดงานของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นๆ ได้
 4. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอรับเงินคืน และไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสด เครดิต หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้
 5. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 'HKSAR') ลูกค้าสามารถใช้สิทธิของข้อเสนอนี้ด้วยตัวเองได้ใน HKSAR เท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้น ว่าข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวนี้ไว้ ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 6. การเข้าพักในโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หรือโรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่าโรงแรมแต่ละแห่งว่า 'โรงแรม') และใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ต่างๆ ของโรงแรม ต้องอยู่ภายใต้กฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรม ซึ่งทางโรงแรมได้ติดประกาศไว้ในที่ต่าง ๆ ของโรงแรม กฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรมได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com HKITP ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขกฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุกและกฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรมได้ตลอดเวลา และเป็นครั้งคราว
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 8. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตาม HKITP ขอสงวนสิทธิในการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าว และในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้
 9. HKITP ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ หรือการระงับหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และบุคคลซึ่งทำการซื้อกับ HKITP ในพื้นที่ที่ทำการขายที่กำหนดไว้ (รวมทั้งเว็บไซต์) บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิตาม Contracts (rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดในสัญญานี้
สิทธิพิเศษจากทางโรงแรม - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ระยะเวลาที่ใช้ได้:
  • ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้สำหรับการเช็คอินโรงแรมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 กันยายน, ปี 2017 ยกเว้นวันที่ห้ามใช้ (Blockout Date) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  • วันที่ห้ามใช้ (Blockout Date):
   • 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2017
  • ระยะเวลาการจอง: 3 มกราคมที่จะ 27 กันยายน 2017
 2. เข้าพักสามารถรับสิทธิการอัปเกรดห้องพักฟรี และอภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี เมื่อจองโรงแรมในอัตราราคาปัจจุบันหรืออัตราราคาของข้อเสนอพิเศษ ผ่านทาง www.hongkongdisneyland.com หรือศูนย์บริการรับจองห้องพักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้สำเร็จ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมโดยใช้ข้อเสนอส่วนลดโรงแรมสำหรับเทศกาลพิเศษของสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซส.
 3. การอัปเกรดห้องพัก:
  • สำหรับการอัปเกรดห้องพักเป็นประเภทของห้องพักในระดับถัดไป ภายในโรงแรมเดียวกันเท่านั้น
  • โดยสามารถใช้ได้กับห้องพักในประเภทต่อไปนี้:
   i. โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด – ห้องมาตรฐาน
   ii. โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – ห้องมาตรฐาน
  • ห้องพักที่สามารถใช้สิทธิได้สำหรับข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัด การอัปเกรดห้องพักโรงแรมฟรีจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและเมื่อยังมีห้องพักเหลืออยู่เท่านั้น คุณสามารถดูการยืนยันการอัปเกรดห้องพักได้ในใบยืนยัน
 4. อภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี:
  • ผู้เข้าพักแต่ละท่านจะได้รับอภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว (สูงสุดไม่เกิน 4 ท่านต่อห้อง) เมื่อรับประทานอาหารที่ห้องอาหารใดก็ได้ของโรงแรม
  • ผู้เข้าพักจะต้องแสดงใบยืนยันการจองกับพนักงานเพื่อรับสิทธิ
คำแถลงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในการซื้อหรือการออกบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับการร้องขอหรือข้อซักถามต่าง ๆ การบังคับใช้ข้อกำหนดในการเจราจาหรือติดต่อทางการค้า ส่งเอกสารในการดำเนินการให้กับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานในบริษัทของเรา วัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความมั่นคง หรือความปลอดภัย ทางสวนสนุกกำหนดให้ผู้เยี่ยมชมต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลในช่องที่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอได้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือส่งให้กับบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถดูรายชื่อประเภทของผู้ที่เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ ได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees และคุณสามารถขอเข้าดู และขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทางเราจัดเก็บไว้ได้โดยส่งอีเมลคำขอของคุณมาที่ผู้จัดการแผนกข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com

ผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะโทร

Footer Links